11.12.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-24-22C,27L par gaisa kvalitātes nodrošināšanu Stērstu ielā, Rīgā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-24-22C,27L par gaisa kvalitātes nodrošināšanu Stērstu ielā, Rīgā

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2023-24-22C,27L par gaisa kvalitātes nodrošināšanu Stērstu ielā, Rīgā.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?       

Tiesībsargs sniedza vērtējumu par labas pārvaldības principa un pašvaldības iedzīvotāju tiesību uz labvēlīgu vidi ievērošanu Rīgas pašvaldības rīcībā.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi.

Stērstu ielā, kur atrodas privātmājas, ir neizbūvēts ceļa posms ar smilšainu ceļa segumu un intensīvu transporta satiksmi, kas jau vairākus gadus rada ievērojamu smilšu putekļu piesārņojumu. Satiksmes radīto smilšu putekļu dēļ apkārtnes iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas uzturēties ārpus mājām un nodrošināt svaigu gaisu dzīvojamās telpās.

Iedzīvotāji vairākkārt vērsās Rīgas domes Satiksmes departamentā[1], informējot par ceļa stāvokļa radītajiem riskiem iedzīvotāju veselībai, un aicināja veikt pašvaldības kompetencē ietilpstošos pasākumus situācijas labošanai. Iedzīvotāji izteica vairākus priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Vienīgais pasākums, kas tika veikts, ir brauktuvju apstrāde ar pretputekļu reaģentu (kalcija hlorīdu) vienu reizi vasaras sezonā. Šādas apstrādes efekts ir īslaicīgs, līdz ar to problēmu tas nerisina.

Rīgas domes Satiksmes departaments norādīja, ka esošās Stērstu ielas izvietojums daļēji neiekļaujas ielas sarkano līniju robežās, līdz ar ko attiecīgie Stērstu ielas posmi netiek uzturēti. Stērstu ielas attiecīgo posmu izbūves projektam nav finansējuma, jo finansējums tiek novirzīts prioritāru projektu īstenošanai – ES līdzfinansēto ielu būvniecības projektu īstenošanai, uzsākto maģistrālo ielu izbūves projektu pabeigšanai, kā arī sabiedriski nozīmīgu ielu un tiltu pārbūvei vai izbūvei. Ārī tuvāko gadu laikā neplāno Stērstu ielas izbūvi.

Būtiskākie secinājumi

Izvērtējot pārbaudes lietas ietvaros saņemtos viedokļus[2], secināms, ka Stērstu ielā esošais putekļu piesārņojums ir potenciāli kaitīgs apkārtnes iedzīvotāju veselībai, kā arī pazemina apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai precīzi noteikt piesārņojuma līmeni un tā ietekmi uz apkārtnes iedzīvotāju veselības stāvokli un labbūtību, jāveic putekļu daļiņu koncentrācijas mērījumus.

Tomēr jau šobrīd Pašvaldība var īstenot regulārus un efektīvus pasākumus putekļu piesārņojuma mazināšanai Stērstu ielā.

Tiesībsarga ieskatā Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās funkcijas īstenošana ietver arī tādu vides faktoru apzināšana un novēršana, kas potenciāli var apdraudēt pašvaldības iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. Pašvaldības uzdevums ir veikt visus iespējamos pasākumus, lai apzinātu un novērstu vai samazinātu tādu vides faktoru, kas negatīvi ietekmē Pašvaldības iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, klātbūtni.

Pašvaldība 2022.gada pirmajā pusē tika informēta par gaisa kvalitātes samazināšanos Stērstu ielā, taču nav veiktas aktīvas darbības potenciālā piesārņojuma ietekmes uz gaisa kvalitāti un iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti noteikšanai. Pašvaldība ir veikusi atsevišķus pasākumus putekļu radītā piesārņojuma mazināšanai, taču nav vērtēta to efektivitāte.

Saskaņā ar tiesībsarga rīcībā esošo informāciju Pašvaldība nav aktīvi sadarbojusies ar apkārtnes iedzīvotajiem, lai meklētu risinājumus, kuros var piedalīties arī paši iedzīvotāji ar Pašvaldības atbalstu, piemēram, ceļa laistīšana vai dzīvžogu stādīšana.

Ņemot vērā minēto, tiesībsarga ieskatā pašvaldības rīcība konkrētajā gadījumā neatbilst labas pārvaldības principam, jo pašvaldība nav aktīvi iesaistījusies problēmas risināšanā, meklējot risinājumus, kas efektīvi mazinātu putekļu radīto gaisa piesārņojumu Stērstu ielā, un nodrošinātu apkārtnes iedzīvotāju Satversmes 115.pantā paredzētās tiesības uz labvēlīgu vidi.

Tiesībsargs lūdza pašvaldību veikt nepieciešamās darbības faktiskai situācijas uzlabošanai Stērstu ielā, tostarp:

  • laikā, kamēr nav paredzēti citi pasākumi ceļa putēšanas radītā gaisa piesārņojuma mazināšanai Stērstu ielā, ieplānot regulāru (biežāk nekā vienu reizi vasaras sezonā, pēc nepieciešamības, ja šāda apstrāde nerada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi) ceļa seguma apstrādi ar pretputekļu reaģentu (kalcija hlorīdu) un/vai regulāru ceļa laistīšanu;
  • izvērtēt alternatīvas ceļa seguma pretputekļu apstrādes metodes, to izmaksas, pieejamību un efektivitāti, konsultējoties ar Valsts vides dienestu un citām kompetentajām institūcijām;
  • konsultējoties ar Centru un citām kompetentajām institūcijām, izvērtēt iespēju veikt gaisa kvalitātes mērījumus, lai pārbaudītu faktisko gaisa kvalitāti Stērstu ielā. Ņemot vērā, ka Rīgā ir liels neasfaltēto ceļu īpatsvars, ir vērtīgi noskaidrot, kāda ir satiksmes radītu putekļu piesārņojuma radītā ietekme uz iedzīvotāju veselību; tas savukārt palīdzētu meklēt efektīvākus risinājumus šādas ietekmes mazināšanai un novēršanai;
  • atkārtoti izvērtēt satiksmes intensitāti Stērstu ielā un iespējas to mazināt.

Tiesībsarga rekomendāciju īstenošanai tiek noteikti seši mēneši.


[1] Ārtelpas un mobilitātes departaments.

[2] Valsts vides dienesta, Veselības inspekcijas viedokļi.