11.11.1984.

ANO dokuments

Deklarācija par tautu tiesībām uz mieru

Apraksts

DEKLARĀCIJA PAR TAUTU TIESĪBĀM UZ MIERU

Apstiprināta ar Ģenerālās Asamblejas 1984. gada 12. novembra 39/11 rezolūciju

Ģenerālā Asambleja,

No jauna apstiprinot, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenais mērķis ir starptautiskā miera un drošības uzturēšana,

Paturot prātā starptautisko tiesību pamatprincipus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos,

Izsakot visu tautu gribu un vēlēšanos izskaust karu no cilvēces dzīves un vispirms novērst pasaules mēroga atomkatastrofu,

Pārliecināta, ka dzīve bez kara ir valstu materiālās labklājības, attīstības un progresa un pilnīgas Apvienoto Nāciju Organizācijas pasludināto tiesību un pamatbrīvību ieviešanas pirmais starptautiskais priekšnoteikums,

Apzinototies, ka atomgadsimtā ilgstoša miera nodibināšana pasaulē ir cilvēces un civilizācijas saglabāšanas pirmais priekšnoteikums,

Atzīstot, ka tautu miermīlīgas dzīves uzturēšana ir katras valsts svēts pienākums,

1. Svinīgi pasludina, ka mūsu planētas tautām ir svētas tiesības uz mieru;

2. Svinīgi deklarē, ka tautu tiesību uz mieru nosargāšana un tā uzturēšana ir katras valsts pamatpienākums;

3. Uzsver, ka tautu tiesību uz mieru izpildes nodrošināšana pieprasa, lai valstu politika tiktu vērsta uz kara, īpaši atomkara draudu novēršanu, atteikšanos no spēka pielietošanas starptautiskajās attiecībās un starptautisko strīdu atrisināšanu ar miermīlīgiem līdzekļiem, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem;

4. Aicina visas valstis un starptautiskās organizācijas darīt visu, kas to spēkos, lai palīdzētu īstenot tautu tiesības uz mieru, pielietojot atbilstošus līdzekļus gan valsts, gan starptautiskā līmenī.