Pilsoniskās un politiskās tiesības

Pilsoniskās un politiskās tiesības pamatā uzsver valsts pienākumu neiejaukties un respektēt cilvēka kā personības un sabiedrības locekļa brīvības. Šīs tiesības aptver ļoti plašu cilvēktiesību loku. Tās ir tiesības uz brīvību un drošību, tiesības vēlēt un tikt ievēlētam, jautājumi par cilvēku tiesisko statusu, proti, pilsonības, patvēruma un migrācijas jautājumi, tiesības uz taisnīgu tiesu, vārda un izteiksmes brīvība, zinātniskās, mākslinieciskās un citas jaunrades brīvība, pulcēšanās brīvība un biedrošanās brīvība.