08.12.1948.

ANO dokuments

Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to

Apraksts

Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to

Pieņemta un atklāta parakstīšanai un ratifikācijai vai pievienošanai ar Ģenerālās Asamblejas rezolūciju 260 A (III) 1948. gada 9. decembrī

Stājusies spēkā 1951. gada 12. janvārī saskaņā ar XIII pantu

Līgumslēdzējas Puses,

ievērojot to, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja savā 1946. gada 11. decembra rezolūcijā 96 (1) paziņoja, ka genocīds ir noziegums, kas pārkāpj starptautisko tiesību normas un ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas garu un mērķiem, un ka civilizētā pasaule to nosoda;

atzīdamas, ka visā vēstures gaitā genocīds nodarījis lielus zaudējumus cilvēcei;

un pārliecinājušās, ka cilvēces atbrīvošanai no šī briesmīgā posta nepieciešama starptautiska sadarbība;

vienojas, kā tas zemāk paredzēts:

1. pants

Līgumslēdzējas puses atzīst, ka genocīds, neatkarīgi no tā, vai tas izdarīts miera vai kara laikā, ir noziegums, kas pārkāpj starptautisko tiesību normas un pret kuru viņa apsolās spert brīdinājuma soļus un sodīt par tā izdarīšanu.

2. pants

Šajā konvencijā ar genocīdu saprotama tāda darbība, kas tiek izdarīta nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rasu vai reliģisku grupu kā tādu:

a) šādas grupas locekļu nogalināšana;

b) nopietnu miesas bojājumu nodarīšana šādas grupas locekļiem vai novešana līdz psihiskai saslimšanai;

c) tīša tādu dzīves apstākļu radīšana šādai grupai, lai to pilnīgi vai daļēji fiziski iznīcinātu;

d) līdzekļi, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā;

e) bērnu nodošana spaidu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā.

3. pants

Sodāma sekojoša darbība:

a) genocīds;

b) sazvērestība, kuras mērķis izdarīt genocīdu;

c) tieša un publiska kūdīšana izdarīt genocīdu;

d) mēģinājums izdarīt genocīdu;

e) līdzdalība genocīdā.

4. pants

Personas, kas izdara genocīdu vai kādu citu III pantā minēto darbību, sodāmas neatkarīgi no tā, vai tās ir saskaņā ar konstitūciju atbildīgi vadītāji, amatpersonas vai privātpersonas.

5. pants

Lai šīs Konvencijas noteikumi stātos spēkā, līgumslēdzējas Puses apņemas izdot nepieciešamos likumus, katra saskaņā ar savas konstitūcijas procedūru, un it īpaši paredzēt efektīvus līdzekļus to personu sodīšanai, kuras vainīgas genocīda vai citu III pantā minēto noziegumu izdarīšanā.

6. pants

Personas, kas apvainotas genocīda vai citas III pantā minētās darbības izdarīšanā, jāsoda kompetentai tās valsts tiesai, kuras teritorijā šī darbība izdarīta, vai tādai starptautiskai krimināltiesai, kurai var būt jurisdikcija attiecībā uz šīs Konvencijas Pusēm, kas atzinušas šādas tiesas jurisdikciju.

7. pants

Attiecībā uz vainīgo izdošanu genocīds un citi III pantā minētie nodarījumi nav uzskatāmi par politiskajiem noziegumiem.

Tādos gadījumos Līgumslēdzējas Puses apņemas izdarīt izdošanu saskaņā ar saviem likumiem un spēkā esošajiem līgumiem.

8. pants

Katrs šīs Konvencijas dalībnieks var griezties pie attiecīgā Apvienoto Nāciju orgāna ar prasību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu noteikumiem veikt, pēc viņa domām, visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu un izskaustu genocīda aktus vai kādu citu III pantā minēto darbību.

9. pants

Strīdi starp Līgumslēdzējām Pusēm sakarā ar jautājumiem par šīs Konvencijas interpretēšanu, piemērošanu vai izpildīšanu, ieskaitot strīdus attiecībā uz tās vai citas valsts atbildību par genocīda vai kādas citas III pantā minētās darbības izdarīšanu, nododami Starptautiskās Tiesas izskatīšanai pēc jebkuras strīda Puses pieprasījuma.

10. pants

Šī Konvencija, kuras angļu, ķīniešu, spāņu, franču un krievu teksti ir vienādi autentiski, tiek datēta ar 1948. gada 9. decembri.

11. pants

Šī Konvencija būs atklāta parakstīšanai līdz 1949. gada 31. decembrim ikviena Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļa vārdā un jebkuras valsts vārdā, kas nav organizācijas locekle, bet kas no Ģenerālās Asamblejas saņēmusi uzaicinājumu parakstīt Konvenciju.

Šī Konvencija ratificējama, un ratifikācijas akti deponējami Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

Sākot ar 1950. gada 1. janvāri, jebkurš Apvienoto Nāciju Organizācijas loceklis un jebkura valsts, kas nav šīs Organizācijas locekle, bet kas saņēmusi iepriekšminēto uzaicinājumu, var pievienoties šai Konvencijai.

Pievienošanās akti deponējami Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

12. pants

Jebkura Līgumslēdzēja Puse var jebkurā laikā, nosūtīt paziņojumu uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra vārda, attiecināt šīs Konvencijas piemērošanu uz visām vai dažām teritorijām, par kuru ārējo attiecību uzturēšanu tā atbildīga.

13. pants

Dienā, kad ģenerālsekretāram tiks deponēti pirmie divdesmit ratifikācijas un pievienošanās akti, ģenerālsekretārs sastāda Protokolu, kura norakstus nosūta visām valstīm – Apvienoto Nāciju Organizācijas loceklēm, kā arī visām XI pantā minētajām valstīm, kas nav Organizācijas locekles.

Šī Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā, skaitot no divdesmitā ratifikācijas vai pievienošanās akta deponēšanas dienas.

Ratifikācijas un pievienošanās akti, kas saņemti pēc šīs Konvencijas spēkā stāšanās, stājas spēkā deviņdesmitajā dienā, skaitot no to deponēšanas dienas Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

14. pants

Šī Konvencija paliek spēkā desmit gadu, sākot no tās spēkā stāšanās dienas.

Tā paliek spēkā turpmākajos piecos gados attiecībā uz tām Līgumslēdzējām Pusēm, kuras to nav deponējušas vismaz sešus mēnešus pirms attiecīgā tās darbības termiņa izbeigšanās.

Denonsācija iesniedzama rakstiska paziņojuma veidā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra vārda.

15. pants

Ja denonsācijas rezultātā šīs Konvencijas dalībnieku skaits būs mazāks par sešpadsmit, Konvencija pārtrauc savu darbību pēdējās denonsācijas spēkā stāšanās dienā.

16. pants

Jebkura Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt jebkurā laikā šīs Konvencijas izskatīšanu no jauna, iesniedzot uz ģenerālsekretāra vārda rakstisku paziņojumu.

Ģenerālā Asambleja izlemj, kādi pasākumi jāveic sakarā ar šādu pieprasījumu, ja tā atzīst par nepieciešamu veikt kādus pasākumus.

17. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo visām Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļvalstīm un XI pantā paredzētajām valstīm, kas nav Organizācijas locekles:

a) par visiem parakstīšanas, ratifikācijas un pievienošanās aktiem, kuri saņemti saskaņā ar XI pantu;

b) par visiem paziņojumiem, kuri saņemti saskaņā ar XII pantu;

c) par šīs Konvencijas spēkā stāšanās dienu saskaņā ar XIII pantu;

d) par denonsācijām, kuras saņemtas saskaņā ar XIV pantu;

e) par Konvencijas atcelšanu saskaņā ar XV pantu;

f) par paziņojumiem, kuri saņemti saskaņā ar XVI pantu.

18. pants

Šīs Konvencijas oriģināls deponējams Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā.

Apstiprinātie Konvencijas noraksti nosūtāmi visām Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļvalstīm un visām XI pantā paredzētajām valstīm, kas nav Organizācijas locekles.

19. pants

Šo Konvenciju reģistrē Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs tās spēkā stāšanās dienā.