Latvijas tiesību akts

Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=51522