13.10.1998.

Latvijas tiesību akts

Par ietekmes uz vidi novērtējumu

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=51522