17.01.2024.

Viedoklis

Par Garkalnes pagasta daļas pievienošanu Ādažu novadam

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam, Ropažu novada pašvaldībai un Ādažu novada pašvaldībai par Garkalnes pagasta daļas pievienošanu Ādažu novadam

Apraksts

Publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja par Garkalnes sadalīšanu kopumā ir notikusi atbilstoši likuma prasībām. Tiesībsargs nekonstatēja, ka tās būtu nepienācīgi izziņotas vai būtu redzami citi šķēršļi, kuru dēļ kādam no Ropažu novada deklarētajiem iedzīvotājiem vai cilvēkiem, kuriem pieder nekustamais īpašums novadā, būtu liegts pausts savu viedokli.

Tiesībsargs  vērš uzmanību – normatīvajā regulējumā nav noteikti publiskās apspriešanas laikā obligāti organizējamie pasākumi. Nav noteikts arī veids, kādā ir īstenojama sabiedriskās domas aptauja, kas ir viens no publiskās apspriešanas veidiem. Vēl vairāk – nav noteikts, ka aptaujā ir jāsaņem noteiks skaits viedokļu lēmuma pieņemšanai. Tāpat tiesībsargs nekonstatēja, ka Ropažu novada pašvaldība būtu norādījusi, ka kāds no Garkalnes sadalīšanas plāna variantiem tiks izvēlēts kā nemainīgs vai ka aptaujā sniegtās atbildes būtu pielīdzināmas balsojumam.

Tostarp tiesībsargs vērš uzmanību uz to, ka likumdevējs ir noteicis[1] īpašu izņēmuma no vispārējās kārtības, kad un kādā veidā ir grozāmas pašvaldību administratīvo teritoriju robežas līdz 2025. gada 23. jūnijam. Līdz ar to kārtība, kas ir jāievēro no minētā datuma, lai kāda novada teritoriālo vienību vai tās daļu pievienotu citas pašvaldības administratīvajai teritorijai un grozītu administratīvās teritorijas robežu, būtu ievērojama arī konkrētajā procesā.

Kā zināms, decembrī Garkalnes iedzīvotāju pārstāvji izplatīja vēstuli, kurā aicina atcelt Ropažu novada domes Finanšu komitejas lēmumu par Garkalnes pagasta sadalīšanu, Baltezera ciemu nododot Ādažu novadam. Par saviem iebildumiem iedzīvotāji iesnieguma veidā informēja arī tiesībsargu.


[1] pieņemot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu