Cilvēka pamattiesības

Cilvēktiesību pamatā ir tiesības un privilēģijas, kas cilvēkiem un sabiedrībai vajadzīgas, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi. Tās ietver tiesības uz dzīvību, izglītību, veselības aizsardzību, mājokli, īpašumu, sociālo drošību, darbu un taisnīgu atalgojumu, kā arī labvēlīgu vidi. ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām nosaka, ka šīs tiesības ir ikvienam un nav atkarīgas no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, tautības vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.