11.04.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2015-22-01 “Par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta trešās daļas atbilstību LR Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam” (par tiesneša tiesībām būt par savu vecāku ar invaliditāti asistentu)