07.05.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 1-5/82 “Par bāriņtiesas pilnvarojumu audžuģimenei”

Pielikumi