27.08.2014.

Viedoklis

Tiesībsargs sniedz skaidrojumu par tiesiskās vienlīdzības, diskriminācijas aizlieguma tvērumu, personu tiesībām paust savu reliģisko pārliecību un šo tiesību ierobežošanas tiesiskumu situācijās, kad persona lūdz rast individuālu risinājumu reliģiskās, etniskās pārliecības vai citu iemeslu dēļ attiecībā uz iestājeksāmeniem.