05.10.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-46-01 par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam