11.12.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-93-01 „Par Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta un 405.panta pirmās un trešās daļas atbilstību LR Satversmes 92.pantam”.