ANO kā vitāli svarīgu uzskata Tiesībsarga biroja neatkarību

Šī gada 27. februārī tiesībsargs saņēmis ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja vēstuli, kurā lūgts sniegt atbildes uz jautājumiem par to, vai valsts konstitucionālais un normatīvo aktu ietvars stiprina Tiesībsarga biroju kā neatkarīgu iestādi.

Saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas 2016. gada 19. decembra rezolūciju (Nr. 71/200) Ģenerālsekretāram jāsagatavo ziņojums, tajā iekļaujot valstu, ombudu, mediatoru un nacionālo cilvēktiesību institūciju, kā arī sabiedrības viedokļus par nacionālo cilvēktiesību institūciju stiprināšanu pasaulē. Iesniedzamā informācija aptver arī tiesībsarga darbības atbilstību ANO Ģenerālajā asamblejā apstiprinātajiem Parīzes principiem.

Saskaņā ar ANO Parīzes principiem par nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju statusu un darbību, neatkarības garantija ir viens no nacionālo cilvēktiesību institūciju kritērijiem. Atzīmējams, ka ANO Ģenerālā asambleja tās 2014. gada 18. decembra rezolūcijā (Nr. 69/168) aicinājusi dalībvalstis ne tikai ar konstitucionālo un normatīvo aktu ietvaru, bet arī ar adekvātu finansiālo un citu atbalstu, stiprināt tiesībsarga autonomiju un neatkarību, lai nodrošinātu efektīvu tiesībsarga funkciju veikšanu. Tāpat valstis aicinātas spēcināt  tiesībsarga darbību leģitimitāti un kredibilitāti kā cilvēktiesību aizsardzības un veicināšanas mehānismam.

ANO Ģenerālā asambleja papildus norādījusi uz nepieciešamību attīstīt tādas nacionālā līmeņa aktivitātes, kas veicinātu valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības informētību un izpratni par nacionālās cilvēktiesību institūcijas lomu un nozīmīgumu. Rezolūcijā uzsvērts tiesībsarga institūta autonomijas un neatkarības nozīmīgums, efektīva taisnīguma un vienlīdzības principu īstenošana, kā arī iestādes uzdevums veicināt labas pārvaldības īstenošanu valsts pārvaldē. Ne mazāk būtiska ir arī starptautiska līmeņa sadarbība cilvēktiesību jomā, daloties labās prakses piemēros ar reģionālajām un starptautiskajām organizācijām.

Pielikumos ANO rezolūcijas un citi saistītie materiāli.