Cik maksā mūža atdusas vieta Jūrmalā?

Tiesībsargs liek Jūrmalas domei veikt grozījumus saistošajos noteikumos un atcelt patvaļīgi un prettiesiski noteikto maksu par kapavietas nomu.

Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par kapsētu darbību un uzturēšanu cita starpā paredzēta gada maksa par kapavietas nomu – 1 euro par kvadrātmetru. Dome norāda, ka valsts nav noteikusi kapavietu uzturēšanas kārtību, un dome ieviesusi maksu par kapavietas nomu, lai varētu uzturēt un apsaimniekot kapsētas.

Kapsētu izveidošana un uzturēšana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, kuras īstenošanai pašvaldības drīkst izdot saistošus noteikumus. Tomēr tiem ir jābūt tiesiskiem un jāizslēdz jebkāda patvaļīga rīcība no vietvaras puses. Būtiski uzsvērt, ka autonomo funkciju izpilde pašvaldībai jāfinansē no sava budžeta, ja vien likumā nav noteikts citādāk. Kapsēta kā pašvaldības īpašums, kas nodots publiskā lietošanā, primāri izmantojama jūrmalnieku vajadzībām.

Tiesībsargs: “Jūrmalas dome, nosakot maksu par kapavietas nomu, rīkojusies ne vien patvaļīgi un pretēji Satversmē noteiktajam, bet arī pārsniegusi pašvaldībai piešķirtās kompetences robežas.”

Tiesībsargs aicinājis Jūrmalas domi ne vēlāk kā līdz šī gada 1. novembrim veikt attiecīgos grozījumus domes saistošajos noteikumos un atcelt prettiesiski noteikto nomas maksu par kapavietu lietošanu.