Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartam: pētījuma secinājumi un rekomendācijas

Tiesībsargs  23.02.2016. valdībai,  Veselības ministrijai un Saeimai nosūtīja vēstuli ar galvenajiem tiesībsarga pētījuma “Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartam” secinājumiem un aicina:

  • Ministru kabinetu – ne vien saskaņā Deklarācijā par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību noteikto  izskatīt iespēju, bet reāli palielināt veselības aprūpes nozares finansējuma proporciju no IKP, ievērojot sociāli atbildīgas valsts un progresīvās attīstības principu.
  • Veselības ministriju, ne vēlāk kā līdz šā gada 1. septembrim:

(1) izstrādāt un sagatavot virzīšanai parlamentā veselības aprūpes jomas bāzes tiesisko regulējumu, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. Satversmes 111.pantā paredzētais valsts garantētais “medicīniskās palīdzības minimums” skaidri un saprotami nosakāms likuma līmenī;

1.2. novēršami trūkumi tiesiskajā regulējumā, kas liedz ikvienas personas vienlīdzīgas tiesības uz valsts garantētu veselības aprūpi;

1.3. iestrādāt normatīvajā regulējumā maksimālo gaidīšanas laiku, kādā veselības aprūpes pakalpojums jānodrošina, kā arī gaidīšanas laika ievērošanas kontroles mehānismu;

1.4. normatīvo aktu izstrādes gaitā veltīt pietiekamu uzmanību visu ieinteresēto pušu konstruktīvu viedokļu uzklausīšanai, rodot kompromisu starp dažādu grupu interesēm.

(2) Izstrādāt mehānismu jeb “drošības spilvenu” veselības aprūpes pasākumu nodrošināšanai ārkārtas gadījumos, kad normatīvais regulējums kāda iemesla dēļ neparedz pakalpojuma apmaksu konkrētai personai, bet Satversmē ietverto cilvēktiesību garantēšana tomēr prasa aktīvu valsts līdzdalību palīdzības sniegšanā.

(3) Izstrādāt atbilstošu tiesisko regulējumu reto slimību pacientu īpašo vajadzību aizsardzībai, kā arī nodrošināt centralizētu reto slimību pacientu uzskaiti, kas palīdzētu noteikt izmaksas, kas nepieciešamas pacientu ar retām slimībām aprūpei. 

 

Tiesībsarga vēstule un pētījums pievienots pielikumā.