Nepieciešams viens visaptverošs “jumta” likums cilvēktirdzniecības novēršanā

 

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Tiesībsarga redzeslokā jau ilgāku laiku ir jautājums par cilvēktirdzniecības novēršanā iesaistīto institūciju un organizāciju sadarbības un koordinācijas trūkumu, kas attiecas uz cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanu un novirzīšanu pie sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Tiesībsarga biroja eksperti ir guvuši apstiprinājumu par nepieciešamību pilnveidot normatīvo regulējumu cilvēktirdzniecības novēršanas jomā.

Tiesībsargs uzsver, ka valstī pašlaik nav izstrādāts skaidrs visām iesaistītajām pusēm saprotams rīcības modelis cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanā, kā arī efektīvs mehānisms informācijas nodošanā un apmaiņā starp valsts iestādēm un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas savukārt rada risku, ka cilvēktirdzniecībā cietušās personas netiek atpazītas un līdz ar to arī nesaņem no valsts palīdzību, lai atgūtos no pārdzīvotajām sekām.

Tāpēc tiesībsargs uzskata, ka cilvēktirdzniecības novēršanas jomā ir nepieciešams izstrādāt vienu visaptverošu, t.s. “jumta” likumu. Tas būtu kā koordinējošs likums, kas precīzi noteiktu, kam un kā ir jādarbojas, kā arī tajā būtu iestrādāti pamatprincipi un jēdzieni, kā arī kritēriji, kas jāņem vērā jebkurā iespējamā cilvēktirdzniecības gadījumā.

Tiesībsargs 2020.gada 30.aprīlī nosūtīja Ministru prezidentam vēstuli par normatīvā regulējuma pilnveidošanu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā un lūdzis līdz 2020.gada 1.septembrim izvērtēt minēto problemātiku un nodrošināt, ka tiek veiktas atbilstošas darbības normatīvā regulējuma pilnveidošanā cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, tostarp apsverot jauna visaptveroša likuma izstrādi.

Tiesībsarga birojs realizē projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1), kurā viena no aktivitātēm ir cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā.