Novembrī tiesībsargs sagatavoja priekšlikumus grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas bija vērsti uz personu, kas Latvijā saņēmušas bēgļa vai alternatīvo statusu, tiesību nodrošināšanu

Tiesībsarga birojā regulāri vēršas gan starptautiskās aizsardzības saņēmēji, gan arī Latvijas valstspiederīgie, kam dažādu iemeslu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas, tādējādi tiesībsargs sniedza priekšlikumu, kas nodrošinātu, ka arī šīm personām netiktu liegta pieeja sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem. Papildus tiesībsargs rosināja likumā ietvert normu, kas noteiktu, ka vienreizējais finansiālais pabalsts, kas paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, nebūtu uzskatāms par ienākumiem, ko pašvaldības sociālais dienests ņem vērā, lemjot par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu, līdzīgi kā netiek ņemts vērā arī, piemēram, ģimenes valsts pabalsts, stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, kā arī dažādus pašvaldības sociālos pabalstus u.c. ienākumus.

Ar pilnu priekšlikumu tekstu un tiesībsarga sniegto pamatojumu iespējams iepazīties minētajā vēstulē, kas pievienota pielikumā