Par reformām bērnu tiesību aizsardzības jomā

Par Labklājības ministrijas iecerēto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) reformu un nosaukuma maiņu uz Bērnu aizsardzības centru tiesībsargu tikšanās laikā pērn informēja jau iepriekšējā labklājības ministre Evika Siliņa, paužot, ka jāatsakās no uzraudzības un sodīšanas funkcijas. Tiesībsargs VBTAI reformu vērtēja piesardzīgi, jo iepriekš plānotā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reforma rezultējās tikai ar bāriņtiesu skaita samazināšanu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un bāriņtiesu darbinieku nodarbināšanu uz darba līguma pamata.

Tiesībsarga ieskatā abas jomas – kā metodiskā vadība un sadarbības koordinēšana, tā uzraudzība – ir vienlīdz nozīmīgas. Turklāt uzraudzības funkcijas nepieciešamība ir noteikta ANO Bērnu tiesību konvencijā: “Dalībvalstis nodrošina to, lai iestādes, dienesti un struktūras, kas ir atbildīgas par bērnu aprūpi vai aizsardzību, atbilstu kompetentu iestāžu noteiktajiem standartiem, īpaši drošības, veselības un personāla lieluma un piemērotības ziņā, kā arī tiktu veikta kompetenta uzraudzība.”

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem noteikta Bērnu aizsardzības centra kompetence, kliedē tiesībsarga bažas par atteikšanos no uzraudzības funkcijas, jo likumā ir skaidri noteiktas abas funkcijas: “sniedz atbalstu bērnu aizsardzības jomā bērniem un šā likuma 5. pantā minētajiem bērna tiesību aizsardzības subjektiem un uzrauga bērnu tiesību un interešu ievērošanu”. Arī Bērnu aizsardzības centra nolikumā kā viena no funkcijām noteikta “uzraudzīt bērnu tiesību un interešu ievērošanu, kā arī kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā”. Lai izpildītu šo funkciju, Centram noteikts uzdevums uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī izvērtēt, vai iestādes un organizācijas ievēro atbilstošus standartus un procedūras bērnu aizsardzības jomā.

Tātad uzraudzības funkcija ir saglabāta līdzšinējā apmērā un ir stiprināta loma atbalsta sniegšanā un metodiskās vadības un sadarbības koordinēšanā. Plānotā reforma dod cerību, ka varētu uzlaboties institūciju sadarbība, Centram kļūstot par koordinatoru atbalsta bērnam sniegšanā. Attiecībā uz uzraudzības funkcijas veikšanas efektivitāti ir būtiski, kā tā tiks pildīta praksē. Iecerētā reforma varētu uzlabot bērnu situāciju valstī, ja Bērnu aizsardzības centra plānotās jaunās amata vietas konkursa rezultātā aizpildītos ar augsti kvalificētiem speciālistiem, kas jauno regulējumu īstenotu dzīvē.