Par tiesībām iegūt informāciju par citas personas transportlīdzekli un datus par tā īpašnieku vai turētāju

Tiesībsargs uz kāda iedzīvotāja iesnieguma pamata ierosināja pārbaudes lietu par tiesību uz pieeju tiesai iespējamo pārkāpumu saistībā ar liegumu saņemt fiziskās personas datus no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra. Iesniedzējs vēlas celt tiesā prasību pret viņa transportlīdzeklim bojājumus nodarījušo iedzīvotāju, tomēr to nav iespējams izdarīt, nezinot vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu. Iesniedzēja rīcībā ir tikai konkrētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

Skaidrojums

Ceļu satiksmes likums paredz, ka informācija par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli, identificējot personas datus un juridiskajai personai piederošu speciālo militāro transportlīdzekli un tā piekabi un speciālo militāro tehniku un tās piekabi, ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, citas likumā noteiktas personas, kā arī personas, kuras nosaka Ministru kabinets un kurām informācija nepieciešama darba vai dienesta funkciju veikšanai.

Ministru kabineta noteikumi (turpmāk – Noteikumi) “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi” noteic, kas ir tiesīgs saņemt informāciju par fiziskajai personai piederošu, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli. Minēto subjektu starpā nav fiziskā un juridiskā persona, kas informāciju vēlas iegūt, lai, piemēram, aizstāvētu savas likumīgās tiesības un intereses tiesā.

Lai diskutētu par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, tiesībsargs 17. novembrī organizēja starpinstitūciju ekspertu tiešsaistes diskusiju, lai apspriestu pašreizējo tiesisko regulējumu un praksi minētajā jautājumā, kā arī citus saistītus jautājumus.

Diskusijā piedalījās Satiksmes ministrija, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), Tieslietu ministrija un Datu valsts inspekcija.

Dalībnieki diskutēja par šādiem jautājumiem:

  1. Vai praksē ir bieži sastopami personu informācijas pieprasījumi par citai fiziskajai personai piederošu, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli?
  2. Vai šādu situāciju risināšanai būtu nepieciešami grozījumi Noteikumos, iekļaut tajos arī fiziskas personas? Vai grozījumi vienlīdz būtu attiecināmi arī uz juridisko personu tiesībām iegūt informāciju no reģistra?
  3. Vai šādas informācijas pieprasīšanas kārtība tiktu regulēta atbilstoši Noteikumu 19., 20. un 23.punktam, vai būtu jāparedz cita, atsevišķa kārtība?
  4. Vai un kādi riski šādas informācijas izsniegšanā var pastāvēt no fizisko personu datu aizsardzības aspekta?
  5. Vai par šādas informācijas saņemšanu no reģistra būtu maksājama valsts nodeva?

CSDD vēstīja, ka informācijas pieprasījumi par citai fiziskajai personai piederošu, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli visbiežāk tiek saņemti tieši no juridiskajām personām, piemēram, autostāvvietu apsaimniekotājiem. Taču, ņemot vērā, ka normatīvais regulējums informācijas izsniegšanu šāda veida subjektiem neparedz, precīza statistika par to nav apkopota.

Diskusijas gaitā dalībnieki secināja, ka Noteikumi būtu jāpapildina gan ar fizisko personu, gan ar juridisko personu tiesībām iegūt informāciju no reģistra. Lai to izdarītu, būtu jāgroza ne tikai Noteikumi, bet arī jāprecizē Ceļu satiksmes likumā ietvertais likumdevēja deleģējums Ministru kabinetam.

Datu valsts inspekcija apstiprināja to, ka no fizisko personu datu aizsardzības aspekta problēmām nevajadzētu būt, jo, pirmkārt, pastāv leģitīms mērķis – citu cilvēku tiesību aizsardzība, un, otrkārt, fizisko personu tiesību uz privātās dzīves aizsardzību ierobežojums, kāds rodas, citai personai iegūstot fiziskās personas datus, ir samērīgs, lai šī cita persona varētu aizsargātu savas tiesības taisnīgā tiesā. Pretējā gadījumā tiesības uz taisnīgu tiesu tiek liegtas pēc būtības.

Dalībnieki gan nebija vienisprātis, vai kārtība šādu informācijas pieprasījumu apstrādē būtu jānosaka atbilstoši Noteikumu 20. punktam vai arī būtu jāparedz atsevišķa kārtība. Šajā sakarā tika vērsta uzmanība, ka informācijas pieprasīšanas kārtību būtu vēlams salāgot līdzīgi ar tām prasībām, kas pašlaik jau ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”. Tie pieejami šeit. Tāpat tika diskutēts, vai informācijas pieprasījums par citai fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli būtu attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad tā pamatā nav no transportlīdzekļa vai ceļu satiksmes izrietošs strīds, bet gan transportlīdzekļa reģistrācijas numurs tiek izmantots, lai aizsargātu kādas citas savas aizskartās civilās tiesības.

Satiksmes ministrija un CSDD norādīja, ka, paplašinot subjektu klāstu, kas ir tiesīgi iegūt šāda veida informāciju, būtu jāparedz, ka par šāda veida pakalpojumu ir jāveic samaksa atbilstoši CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādim.