Pieredzes apmaiņa ar horvātu kolēģiem par sliktas apiešanās riskiem un to novēršanu

Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas pārstāvji 2023. gada 25. – 27. janvārī devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Horvātijas ombudes biroja nacionālā preventīvā mehānisma (NPM) kolēģiem. Pieredzes apmaiņas brauciens notika Eiropas Savienības/ Eiropas Padomes projekta “Eiropas nacionālo preventīvo mehānismu (NPM) forums (2. fāze)” ietvaros.

Vizītes mērķis bija ar horvātu kolēģiem pārrunāt aktuālos jautājumus, izaicinājumus un abu valstu NPM darba metodoloģiju, apmeklējot sociālās aprūpes centrus senioriem vai psihoneiroloģiskās slimnīcas. Tāpat apmainīties ar pārbaudes vizītēs iegūtās informācijas izvērtēšanu un ziņojuma rakstīšanu.

Vizītes laikā pārstāvji apsprieda katras valsts NPM struktūru un darba organizāciju un piemērotos starptautiskos un nacionālos standartus. Tika pārrunāta arī vizīšu veikšanas metodoloģija, Horvātijas kolēģi iepazīstināja ar viņu pārbaudes vizīšu metodoloģiju psihiatriskajās un sociālās aprūpes institūcijās. Medicīnas māsa pastāstīja par savu lomu šajās vizītēs. Horvātu kolēģi pastāstīja par ziņojumu gatavošanu, sadarbību ar valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību, kā arī par to, kā seko līdzi izteikto brīdinājumu un sniegto rekomendāciju izpildei.

Otrajā dienā dalībnieki apmeklēja Horvātijā lielāko un vecāko Universitātes psihiatrisko slimnīcu Vrapče, apskatot Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas nodaļu un geriatrisko pacientu stacionāro un ambulatoro nodaļu. Pēc tam šīs slimnīcas psihiatre profesore S. Štraka Iveziča , vienlaikus horvātu NPM eksperte, dalījās savā pieredzē par ārstu un citu veselības aprūpes speciālistu lomu sliktas apiešanās risku izvērtēšanā pret cilvēkiem, kuri atrodas ilgstošās sociālās aprūpes vai psihiatriskajās institūcijās.

Vairāk par tiesībsargam piešķirto neatkarīgā preventīvā mehānisma funkciju un tās īstenošanu var izlasīt mājaslapas sadaļā “Preventīvais mehānisms”.