Satversmes tiesa atzinusi par pamatotu tiesībsarga pieteikumu par mototrašu trokšņa normām

Satversmes tiesa 2017. gada 19.decembra spriedumā lietā Nr. 2017-02-03 ir atzinusi, ka normas, kas nosaka atklātas autosporta un motosporta bāzes vides trokšņa robežlielumus, neatbilst personas tiesībām uz veselību un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē.

Lieta cita starpā tika ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma, kas savukārt tika balstīts uz tiesībsarga izpēti pārbaudes lietas ietvaros. Tiesībsargs bija konstatējis trūkumus vides novērtēšanas un pārvaldības tiesiskajā regulējumā, tādējādi vairākkārt vērsās Ministru kabinetā, rekomendējot novērst norādītos trūkumus, uz ko Ministru kabinets nereaģēja.

Tiesībsargs pieteikumā Satversmes tiesai pamatoja viedokli, ka:

  1. trokšņa līmeņa ierobežošana un kontrole ietilpst Satversmes 111. un 115. panta tvērumā;
  2. valstij ir pienākums nodrošināt tādu vides stāvokli, kurā tiktu garantētas personas tiesības uz veselību;
  3. Ministru kabinets pretēji Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām ir noteicis tādus trokšņa robežlielumus, kas rada augstus riskus iedzīvotāju veselībai.

Papildu informācija Satversmes tiesas mājaslapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/normas-kas-nosaka-atklatas-autosporta-un-motosporta-bazes-vides-troksna-robezlielumus-neatbilst-personas-tiesibam-uz-veselibu-un-tiesibam-dzivot-labveliga-vide/

 

Tiesībsarga aktivitātes:

Pieteikums Satversmes tiesai

Atzinums pārbaudes lietā