Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumprojektā nav vērtēti mazāk ierobežojuši līdzekļi

Tiesībsargs 2016.gada februārī ir sniedzis viedokli Tieslietu ministrijai par seju aizsedzoša apģērba lieguma pieļaujamību no cilvēktiesību viedokļa un norādījis uz papildu izpētes nepieciešamību. Viedoklī tika uzsvērts, ka seju aizsedzoša apģērba pilnīgs ierobežojums aizskar personas pamattiesības. Lai gan likumprojekts ir rakstīts šķietami neitrāli, nenoliedzami seju aizsedzošu galvassegu nēsāšanas ierobežojums primāri apgrūtinātu personas, kuras valkā šāda veida apģērbu savas reliģiskās pārliecības dēļ, visbiežāk islāmticīgās sievietes.

Jāuzsver, ka šāda mēroga ierobežojumi nedrīkst tikt piemēroti, balstoties tikai uz aizspriedumiem pret konkrētas reliģijas pārstāvjiem. Pozitīvi ir vērtējams tas, ka likumprojekta izstrādē ir apzināts Latvijas musulmaņu draudžu viedoklis. Tomēr likumprojekta anotācijā trūkst izvērsta vērtējuma par Latvijas konstitucionālo vērtību apdraudējumu un ierobežojuma nepieciešamību, ņemot vērā nelielo skaitu cilvēku, kuru tiesības šis likumprojekts ierobežotu.

Tiesībsarga ieskatā, ierobežojums noteiktām personu grupām nēsāt seju aizsedzošas galvassegas pats par sevi nevar sasniegt izvirzīto mērķi – nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu. Likumprojekta anotācijā vispār nav pievērsta uzmanība tam, vai šāda ierobežojuma noteikšana sabiedrībā nevar tikt uztverta kā valsts varas atbalsts neiecietīgai attieksmei pret islama reliģijai piederīgajiem. Ievērojot minēto, tiesībsargs uzskata, ka valstij primāri būtu jāvērtē iespēja piemērot personu tiesības mazāk ierobežojošus līdzekļus, kas savukārt šobrīd anotācijā nav aplūkots.

Tiesībsarga 2016.gada 26.februāra vēstule Nr.1-5/49 pielikumā.