Tiesībsarga atzinums par vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegumā biedrība norāda, ka Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk – saistošie noteikumi) 4.pielikuma 5.6.apakšpunktā norādītā summa uz 1 bērnu 0,36 euro mēnesī mācību līdzekļiem un materiāliem liecina, ka pašvaldība plāno rotaļnodarbībām nepieciešamos mācību materiālus uzskatīt par kancelejas piederumiem un pašvaldībai noteiktos izdevumus novirzīt vecākiem.

Izvērtējot pārbaudes lietā iegūto informāciju, secināms, ka vairākās Latvijas pašvaldībās ilgstošā laika periodā bērna tiesības bez maksas iegūt pirmsskolas izglītību netiek nodrošinātas, jo pašvaldības pienācīgi nepilda savu autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Ja bērniem, kuriem netiek nodrošināta vieta savas dzīvesvietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, tiek noteikta maksa par pirmsskolas izglītības ieguvi, šāds regulējums ir pretrunā arī Vispārējās izglītības likuma 21.pantā noteiktajai vienlīdzīgai pieejai pirmsskolas izglītībai[1].

Tiesībsarga ieskatā gadījumā, ja pašvaldība nespēj izpildīt savu likumā noteikto pienākumu – nodrošināt savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus ar vietām pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, tai ir pilnā apmērā jāsedz programmu īstenošanas izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam, lai uz vienlīdzīgu iespēju pamata ikvienam bērnam nodrošinātu likumā noteiktās tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi.

Pārbaudes lieta pabeigta, konstatējot vienlīdzības principa pārkāpumu pirmsskolas izglītības nodrošināšanā bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem.


[1] Vispārējās izglītības likuma 21.pants: “Vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma.”