Tiesībsargs aicina grozīt likumu, lai valsts atbalstu saņemtu katrs bērns

Tiesībsargs aicina Saeimu izdarīt grozījumus Covid-19 seku pārvarēšanas likumā un noteikt, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksā atbalstu 500 eiro apmērā par bērnu no 15 līdz 18 gadu vecumam arī tad, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, nestrādā algotu darbu un nav stājies laulībā.

Tiesībsargs, izskatot kāda iedzīvotāja iesniegumu, konstatējis, ka, pretēji politiķu paustajam nodomam, ir ģimenes ar bērniem, kurām atbalsts nepienākas, jo tā  izmaksa ir piesaistīta ģimenes valsts pabalstam.

Lēmums par vienreizēja atbalsta izmaksu ir politisks lēmums. Politiķu sniegtajā informācijā sabiedrībai tika īpaši uzsvērts, ka atbalsts ģimenēm tiks izmaksāts par katru bērnu.

Savukārt lēmums par Covid-19 krīzes laika vienreizējā atbalsta ģimenēm paplašināšanu, attiecinot valsts atbalstu arī uz tiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpes iestādēs, nepārprotami norāda, ka politiķu mērķis bija sniegt beznosacījuma atbalstu gan ikvienai ģimenei ar bērniem, gan bērnu aprūpes iestādēm.

Pamatojums

Ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas ir vecāks par 15 gadiem, piešķir tikai tad, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Bērns ir persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Tātad ģimenes, kurās ir bērni, kuri priekšlaicīgi pārtraukuši mācības vai tās neturpina un nespēj atrast algotu darbu, nesaņems atbalstu. Tiesībsargs ir noskaidrojis, ka uz 2021. gada 25. februāri 20 bērni arī bērnu aprūpes iestādēs neapguva izglītību un nestrādāja algotu darbu. Tiesībsarga uzskatā mācību pārtraukšana ļoti bieži ir saistīta ar nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem.

Kā zināms, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi, personām, kuras audzina bērnu, laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām valstī tiek nodrošināts vienreizējs atbalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu. Atbalstu izmaksā personai, kurai minētajā periodā ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai kurai ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām.