Tiesībsargs aicina Saeimu un valdību novērst nepamatoti atšķirīgo attieksmi pret izdienas pensijas saņēmējiem ar invaliditāti

Tiesībsargs aicina Saeimu sadarbībā ar Ministru kabinetu pēc iespējas īsākā laikā novērst Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma[1] neatbilstību Satversmes 91.pantam, lai izdienas pensijas saņēmēji, kuriem ir noteikta invaliditāte, netiktu nepamatoti izslēgti no vienreizējā 200 eiro pabalsta saņēmēju loka. Tiesībsarga birojā jau ir saņemti vairāki iesniegumi no izdienas pensijas saņēmējiem par atšķirīgo attieksmi.

Tiesībsarga uzskatā visas personas ar invaliditāti, neatkarīgi no to ienākuma avota (pensijas veida), atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. No Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma izriet, ka tiesības uz vienreizējo pabalstu ir personām ar invaliditāti, kurām ir piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, atlīdzība par darbspēju zaudējumu, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts, ja personai nav tiesību uz valsts pensiju.

Pamatojums

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka universāla finansiālā atbalsta sniegšana visiem senioriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām, nevērtējot atsevišķus kritērijus, kā piemēram, ienākumu apmērs, ļaus nodrošināt vienlīdzīgu valsts atbalstu visām personām, tādējādi novēršot risku, ka atbalstu nesaņemtu tā persona, kurai tas ir vitāli nepieciešams. Līdz ar to valsts atbalsts tiek nodrošināts visiem senioriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām. Tādējādi var secināt, ka vienreizējais pabalsts minēto pensiju/pabalsta saņēmējiem tiek piešķirts neatkarīgi no pensijas/pabalsta apmēra. Tāpat netiek vērtēts, vai persona ir nodarbināta, vai nē. Līdz ar to visas personas ar invaliditāti, neatkarīgi no saņemtās pensijas, atlīdzības vai pabalsta veida, atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.

Taču, neskatoties uz to, ka visas personas ar invaliditāti atrodas vienlīdzīgos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, neparedzot vienreizējā pabalsta izmaksu personām ar invaliditāti, kuras saņem izdienas pensiju, nepamatoti pieļauj atšķirīgu attieksmi pret minētajām personām.

Nedz likumā, nedz anotācijā nav norādīts, ka atbalsts nebūtu sniedzams kādai daļai personu ar invaliditāti. Izmaksājot vienreizējo pabalstu, atbalsts tika paredzēts visām personām ar invaliditāti. Līdz ar to atšķirīgai attieksmei pret personām ar invaliditāti, kuras saņem izdienas pensiju, nav objektīva un saprātīga pamata.

Kā zināms, Saeima 11. martā lēma papildināt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu ar vairākiem pantiem, kas paredz Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti piešķirt vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā. Tas paredz, ka vienreizējais pabalsts tiek izmaksāts tām personām, kuras saņem vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju (arī avansā piešķirtu), atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Vienreizējais pabalsts tiek izmaksāts arī tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai.

Uzziņai

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto informāciju, tās uzskaitē šī gada februārī bija 475 izdienas pensijas saņēmēji vecumā līdz 63 (ieskaitot) gadu vecumam, kuriem ir noteikta invaliditāti un nav piešķirta invaliditātes pensija vai atlīdzība par darbspēju zaudējumu. Tādējādi provizoriski papildus būtu nepieciešami 95 000 eiro vienreizējā pabalsta izmaksai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē esošo izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, bet nav piešķirta invaliditātes pensija vai atlīdzība par darbspēju zaudējumu. Savukārt Aizsardzības ministrijas rīcībā ir informācija par 90 personām ar invaliditāti, kam provizoriski būtu nepieciešami vēl 18 000 eiro.

Tiesībsarga vēstule Saeimai un Ministru kabinetam pieejama šeit

Tiesībsargs atbild: Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu izdienas pensijas saņēmējiem.

 


[1] Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68.panta 1.punkta