Tiesībsargs aicina valdību novērst nevienlīdzīgo attieksmi pret vispārējās izglītības ieguvējiem

Tiesībsargs aicina valdību novērst nevienlīdzīgo attieksmi pret vispārējās izglītības ieguvējiem un paredzēt, ka izdevumus par vispārējās izglītības programmu apgūšanu arī ietver attaisnotajos izdevumos, kas tiek atskaitīti no gada apliekamo ienākumu apjoma. Īpaši steidzamā kārtā šo jautājumu ir jārisina attiecībā uz pirmsskolas izglītību, kura šobrīd daudziem bērniem nav pieejama bez maksas.

Tiesībsargs uz iesnieguma pamata uzsāka pārbaudes lietu par vispārējas izglītības izdevumu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos un konstatēja tiesiskās vienlīdzības pārkāpumu attiecībā uz vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvējiem,  jo izdevumi par tās iegūšanu netiek ieskaitīti attaisnotajos izdevumos. Turpretī izdevumi par profesionālo pamatizglītību vai vidējo izglītību tiek ieskaitīti, lai gan abi izglītības veidi valstī vispārīgi ir noteikti bez maksas. 

Attiecībā uz pirmsskolas izglītības ieguvējiem tiesībsargs ir konstatējis nesamērīgu atšķirīgu attieksmi, jo šobrīd Latvijā ir ap 10 000 bērnu, kuriem pirmsskolas izglītība nav pieejama bez maksas.

Tiesībsargs atkārtoti vērš valdības uzmanību – lai arī pirmsskolas izglītība nav obligāta (izņemot sagatavošana pamatizglītības ieguvei no 5 gadu vecuma), tā ir viena no valstī noteiktajām izglītības pakāpēm un uz to attiecas arī Satversmē, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Izglītības likumā noteiktās bērna tiesības uz izglītību. Pēc tiesībsarga novērojumiem valsts rīcībpolitika nav vērsta uz atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem agrīnā vecumā. Tiesībsargs vairākkārt ir vērsis uzmanību nevienlīdzīgai pieejai pirmsskolas izglītības nodrošināšanā. 

“Ja pašvaldība nespēj izpildīt savu likumā noteikto pienākumu – nodrošināt savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus ar vietām pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, tai ir pilnā apmērā jāsedz izglītības izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam, lai uz vienlīdzīgu iespēju pamata ikvienam bērnam nodrošinātu likumā noteiktās tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons. Tiesībsarga rekomendācijas bērnu tiesību uz izglītību nodrošināšanā līdz šim nav ņemtas vērā.

Tikmēr vecāki, kuru bērniem nav nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārzā, ik gadu ir spiesti piemaksāt privātajiem bērnudārziem aptuveni 480 – 3000 eiro un šie vecāku izdevumi par bērnu izglītošanu netiek ietverti attaisnotajos izdevumos. Ministru kabineta rīkojumā “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” ir iekļauta apņemšanās izvērtēt iespēju iekļaut vecāku līdzmaksājumu par pirmsskolas izglītību attaisnotajos izdevumos, kā atbildīgo institūciju nosakot Finanšu ministriju. Ņemot vērā ministrijas sniegto atbildi tiesībsargam, nav pazīmju, ka valdība tuvākajā laikā ir paredzējusi pildīt šo politisko apņemšanos.

Vecāku līdzmaksājuma par pirmsskolas izglītību iekļaušana attaisnotajos izdevumos ir ne tikai konkrēto ģimeņu interesēs, bet gan visas sabiedrības interesēs. Visos veidos atbalstot bērnu, kuri sasnieguši pusotra gadu vecumu, pirmsskolas izglītības pieejamību, šo bērnu vecāki varēs ātrāk un veiksmīgāk atgriezties darba tirgū, tādējādi uzlabojot kopējo tautsaimniecību. Taču nozīmīgākais pamatojums, kādēļ jebkura veida atbalsts pirmsskolas izglītības nodrošināšanā ir būtisks sabiedrībai, ir šāda atbalsta iespaids uz mazu bērnu izglītošanu viņa attīstībai būtiskākajos gados. Saskaņā ar ANO Bērnu tiesību komitejas interpretāciju tiesības uz izglītību agrīnā bērnībā sākas uzreiz pēc dzimšanas un ir cieši saistītas ar mazu bērnu tiesībām uz maksimālu attīstību.

Pilns atzinuma teksts pieejams šeit.