Tiesībsargs atbild: Kā rīkoties situācijā, ja darba devējs liek nākt uz darbu Covid-19 kontaktpersonām

Tiesībsargs saņēma personas vēstuli ar jautājumu, kā rīkoties situācijā, ja darba devējs liek nākt uz darbu kontaktpersonām (t.i. kontaktā ar Covid-19 inficēto personu bijušām personām).

Atbildot uz jautājumu, tiesībsargs vēlas atzīmēt, ka atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam kontaktpersonām ir jāievēro mājas karantīna un jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai veiktu medicīnisko novērošanu. Gadījumā, ja nav iespējams veikt darbu attālināti, tad ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro mājas karantīnas laikā. Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Svarīgi ir atzīmēt, ka mājas karantīnu kontaktpersona var pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. Turklāt mājas karantīnu var pārtraukt ātrāk, ja, veicot Covid-19 testu ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts un ārsts atļāvis atgriezties ikdienas gaitās. 

Kontaktpersona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot medicīnisko sejas masku, lai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms uzturēšanās vietas maiņas personai par to ir jāinformē Veselības inspekcija. Savukārt Veselības inspekcijai ir tiesības Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzībā piesaistīt Valsts policiju. 

Ņemot vērā to, ka no personas vēstules norādītās informācijas nav iespējams identificēt konkrētu darba vietu, nav iespējams noskaidrot, kādu iemeslu dēļ konkrētajā uzņēmumā/iestādē netiek ievērota augstāk norādītā kārtība. Vienlaikus tiesībsargs vēlas atzīmēt, ka uzņēmuma/iestādes darbinieki vēstulē norādītajā situācijā savas tiesības var aizstāvēt:  

 

Vērošoties Veselības inspekcijā – (kontaktinformāciju iespēja atrast šeit) jautājumiem par noteikumu neievērošana saistībā ar COVID-19: +371 22008636)

 

Vēršoties Valsts darba inspekcijā. Šai iestādei ir plašas pilnvaras veikt pārbaudi, kontroli un izmeklēšanu, izteikt brīdinājumus un dot rīkojumus darba devējiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu. Minētā iestāde cita starpā sniedz bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Valsts darba inspekcijas kontaktinformāciju iespēja atrast šeit (konsultatīvie Valsts darba inspekcijas tālruņi: 67186522, 67186523)