Tiesībsargs atbild – nav grāmatu, nav liecības?

Vai skolas vadība drīkst spēlēt pēc sevis izdomātiem noteikumiem un teikt nav skolas bibliotēkā nodotas visas grāmatas, skolēnam nav liecības? Tiesībsargs uzsver – normatīvie akti neparedz izglītības iestādes tiesības aizturēt dokumentu nenokārtotu saistību dēļ. Piemēram, ja skolēns ir pazaudējis izglītības iestādes izsniegto mācību grāmatu.

Tiesībsargs norāda, ka rīcību nozaudētas grāmatas gadījumā nosaka skolas iekšējie noteikumi.  Parasti tie noteic, ka nozaudētas mācību grāmatas vietā jāatnes jauna vai jāsamaksā skolai grāmatas vērtība, pārskaitot to uz norādīto bankas kontu. Nozaudētas grāmatas gadījumā skolai vispirms vajadzētu rakstiski brīdināt izglītojamā vecākus (likumisko pārstāvi) par pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

Vienlaikus tiesībsargs uzsver, ka skolēnam ir pienākums izturēties saudzīgi pret skolas izsniegtiem mācību līdzekļiem un tos laikā nodot skolai atpakaļ. Savukārt nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā kompensēt zaudējumus atbilstoši skolas iekšējiem noteikumiem.

Jūnija sākumā tiesībsargs saņēma iesniegumu par situāciju, kurā skolniece ir sekmīgi apguvusi 5. klases mācību programmu, bet tā sauktajā “apgaitas lapā” (apliecinājums, ka visas saistības ar skolu ir nokārtotas) nav atzīmes par matemātikas grāmatas nodošanu. Tādējādi, skolniece pēdējā skolas dienā, 31. maijā, atnāca mājās bez liecības. Klases audzinātāja jau iepriekš bija informējusi vecākus, ka neizsniegs liecības, ja nebūs iesniegta parakstīta apgaitas lapa. Sazinoties ar skolas direktoru, noskaidrots, ka nākamajā darba dienā skolnieces liecība ir atstāta pie skolas dežuranta.

“Liecības aizturēšana ir novērsta, tomēr tās saņemšana pie dežuranta nav pielīdzināma liecības izsniegšanai klasē pēdējā mācību gada dienā. Svētki ir sabojāti, un skolai šajā gadījumā ir pienākums atlīdzināt nemantisko jeb morālo kaitējumu,” uzsver Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Vēlāk skola pēc tiesībsarga aicinājuma rakstveidā atvainojās skolniecei un viņas vecākiem par liecības neizsniegšanu un apņēmās turpmāk neaizturēt dokumentus nenokārtotu saistību gadījumā.

“Pieļauju, ka minētā situācija tomēr nav izņēmuma gadījums, bet visai ierasta prakse daudzviet. Tā skolas rīkoties nedrīkst, tomēr reizē vēršu uzmanību arī uz vecāku atbildību, pārskatot savu bērnu mācību materiālus un sekojot līdzi tam, vai visas saistības ir nokārtotas laicīgi,” piebilst L. Grāvere.