Tiesībsargs atbild: Par Alūksnes novada pašvaldības atšķirīgu attieksmi pret skolēniem, nodrošinot pārtikas pakas attālināto mācību laikā

Tiesībsargs ir izskatījis personas iesniegumu par Alūksnes novada pašvaldības atšķirīgu attieksmi pret skolēniem, nodrošinot pārtikas pakas attālināto mācību laikā. Iesniegumā norādīts, ka laika posmā no 2020.gada novembra vidus līdz 2020.gada decembra vidum Alūksnes novada pašvaldības nodrošināto pārtikas paku izmaksas novada lauku teritoriju skolās bija EUR 0,60 vienam skolēnam dienā, savukārt pilsētas skolās EUR 0,90 vienam skolēnam dienā. 

Alūksnes novada domes skaidrojumā, kas pieejasm šeit, norādīts, ka novada skolās, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem (novada lauku teritoriju skolas), ēdināšanai atbalsts ir EUR 0,60 dienā produktu izmaksām, kā arī atbalsts izmaksām ēdiena sagatavošanai, kas ir atšķirīgas katrai skolai. Ēdiena sagatavošanas izmaksu amplitūda skolās svārstās no EUR 0,70 līdz EUR 1,66 par ēdienreizi. Savukārt skolās, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina uzņēmējs (trīs skolās Alūksnē, kā arī Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā) – EUR 0,90 dienā. Šī summa sevī ietver abas ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas pozīcijas – gan produktu izmaksas, gan ēdiena sagatavošanas izmaksas (pavāru algošana, komunālie, saimnieciskie izdevumi).

Tiesībsargs secina, ka 2020.gada novembrī un arī šobrīd Alūksnes novada pašvaldības atbalsta apjoms ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ir identisks, kāds tas ir bijis arī pirms ārkārtējās situācijas, kad visi skolēni mācījās klātienē. Proti, atbalsta apjoms ir tāds, kāds tas noteikts Alūksnes novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Pārtikas pakas tiek gatavotas ēdināšanas atvieglojumiem paredzētā finansējuma ietvaros, kas katrai iestādei piešķirts no pašvaldības budžeta. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības atbalsta apjoms skolēnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas/attālināto mācību apstākļos nav vērtējams kā papildu atbalsts.

Ir saprotama Alūksnes novada pašvaldības vēlme organizēt atbalstu katrai izglītības iestādei piešķirtā budžeta ietvaros, ņemot vērā jau veiktos produktu iepirkumus, utt., it īpaši apstākļos, kad daļa skolēnu mācījās klātienē, citi – attālināti (piemēram, kā tas bija 2020./2021.mācību gada 1.semestrī). Taču jāņem vērā, ka šībrīža apstākļi ir ārkārtējās situācijas apstākļi, kādos nonākuši visi Latvijas iedzīvotāji, tostarp arī ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni. Protams, sniegtais atbalsts atšķiras starp Latvijas pašvaldībām, ņemot vērā pašvaldības finansiālās iespējas un administratīvo kapacitāti. Tomēr, tiesībsarga ieskatā, vienas pašvaldības ietvaros šim atbalstam būtu jābūt vienādam visiem skolēniem, neatkarīgi no tā, vai skolēni mācās izglītības iestādē, kur ēdināšanu organizē komersants, vai ēdināšanu organizē pati izglītības iestāde. Ja tās ir pārtikas pakas, tad novada ietvaros to vērtībai un saturam būtu jābūt vismaz līdzvērtīgam, ja ne vienādam, visiem pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem. Būtiski ir apzināties, ka krīze un vispārējie apstākļi radījuši situācijas, kad arī ģimenēm, kurām parastos apstākļos nevajadzētu palīdzību, šobrīd tā ir nepieciešama.

Tiesībsarga ieskatā, vienlīdzīgāks atbalsts būtu nodrošināms tā, kā tas Alūksnes novadā tika organizēts 2020.gada pavasarī, kad visās novada skolās tika nodrošinātas vienādas pārtikas pakas.

Ievērojot minēto, tiesībsargs aicinājis Alūksnes novada domi ārkārtējās situācijas apstākļos, organizējot atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanai skolēniem, nodrošināt vienādu attieksmi pret visiem novada skolēniem.