Tiesībsargs atbild: Par iespēju Covid-19 pandēmijas laikā maksāt mazāku kredīta summu

2021.gada 9.janvāra tiesībsargs saņēma personas e-pasta iesniegumu par iespēju Covid-19 pandēmijas laikā maksāt mazāku kredīta summu.

Tiesībsargs sākotnēji vēlas norādīt, ka Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 8.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka parādniekam ir pienākums sadarboties ar kreditoru un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju. Vienlaikus, ja parādnieks atzīst parādu pilnībā vai daļēji, bet nespēj to atmaksāt kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā kārtībā vai termiņā, parādnieks, pamatojot, kādēļ maksājuma saistību izpilde nav iespējama, ir tiesīgs piedāvāt savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu.

 

Līdz ar to ikvienam pastāv tiesības vērsties pie sava kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, piedāvājot savu parāda atmaksas kārtību (piemēram, sadalot parāda summu daļās), ievērojot slikto materiālo stāvokli, kā arī pašlaik valstī esošo Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju, kas būtiski ietekmē spēju segt kredīta summu.

 

Iesniegumam būtu nepieciešams:

 

  • pievienot pielikumā dokumentus, kas apstiprina paustās ziņas par materiālo stāvokli.

 

Komersants izskatīs sniegto priekšlikumu maksājuma saistību nokārtošanai un sniegs atbildi. Vienlaikus tiesībsargs norāda, ka šāds parādnieka piedāvājums nav saistošs kreditoram vai parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, un, ja vienošanos pārrunu ceļā nav iespējams panākt, ikvienam ir pienākums maksāt pieprasīto parāda summu. Savukārt gadījumā, ja nepiekrītat parāda esamībai vai tā apmēram, ikvienam ir tiesības pieprasīt, lai komersants rakstveidā pamato parāda esamību un tā apmēru, kā arī izsniedz parāda esamību un tā apmēru pamatojošu dokumentu kopijas.

Vienlaikus tiesībsargs informē, ka ikvienam pastāv tiesības vērsties pie konkrētā kreditora, proti, pie tā komersanta, ar kuru tika noslēgts līgums par kredīta piešķiršanu un uz kura pamata ir radies parāds, ar lūgumu piešķirt kredītbrīvdienas. Jau pašā Covid-19 pandēmijas sākumā bankas un nebanku kreditētāji piedāvāja kredītbrīvdienas, tādā veidā panākot pretim parādniekiem. Attiecīgi aicinām ikvienu vērsties pie konkrētā kreditora, kurš ir piešķīris kredītu, bet pašlaik nav iespēja to atmaksāt, ar lūgumu atlikt kredīta pamatsummas maksājumu uz noteiktu periodu, kas būs atkarīgs no konkrētas personas individuālās situācijas un apstākļiem.