Tiesībsargs atbild: Par šobrīd valstī esošo situāciju pirmsskolas izglītības iestādēs, kad uz adaptācijas periodu nav ļauts atvest bērnu līdz garderobei

Tiesībsargs saņēma personas vēstuli, kurā aicināts sniegt atbildi par šobrīd valstī esošo situāciju pirmsskolas izglītības iestādēs, kad uz adaptācijas periodu nav ļauts atvest bērnu līdz garderobei.

Tiesībsargs sākotnēji norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. punktu izglītības iestāde nosaka kārtību, kādā tiek organizēta un kontrolēta izglītojamo un citu apmeklētāju plūsma un koplietošanas telpu izmantošana, pamatojoties uz noteikumu 4.punktā noteikto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu.

Konkrētās personas gadījumā – Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātājs ir Rīgas pašvaldība. Sazinoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu ,noskaidrots, ka Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm ir sniegtas rekomendācijas neielaist bērnu vecākus izglītības iestādē, tādējādi samazinot cilvēku plūsmu izglītības iestādēs un sekmēt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Kā norādīja departamenta darbinieki, 2020.gada septembrī, kad izglītības ieguvi pirmsskolas izglītības iestādēs uzsāka lielākā daļa izglītojamo, izglītības iestādes vadītājiem tika rekomendēts nodrošināt maziem bērniem pēc iespējas labākus adaptācijas nosacījumus, ļaujot bērnus pavadīt līdz grupiņai un uzturēties izglītības iestādē tik ilgi, cik tas būtu saprātīgi nepieciešams veiksmīgai bērna adaptācijai.

Tomēr, epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, novembrī tika pieņemts lēmums ierobežot vecāku plūsmu izglītības iestādēs. Šāds lēmums tika pieņemts, balstoties uz apsvērumu, ka ir pagājis pietiekams laiks, lai adaptācija būtu jau notikusi bērniem, kuri no 1. septembra ir uzsākuši mācības, un ka pašvaldības iestādēs mācību gada vidū reti tiek uzņemti bērni, kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbinieks norādīja, ka katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli un dažādi risinājumi, vienojoties ar izglītības iestādes vadību, ir iespējami gadījumos, ja bērnam rodas problēmas adaptēties jaunajā pirmsskolas vidē.  

Ja adaptācijas problēmu dēļ ir objektīva nepieciešamība pavadīt bērnu līdz garderobei, vecāki var vērsties pie izglītības iestādes vadītāja ar lūgumu rast individuālu risinājumu bērna veiksmīgākai adaptācijai, uzsākot mācības jaunajā izglītības iestādē.