Tiesībsargs atbild: Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu izdienas pensijas saņēmējiem

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja viedokli, ka valstī pieņemtais lēmums par 200 eiro vienreizējā pabalsta piešķiršanu nav taisnīgs attiecībā uz izdienas pensijas saņēmējiem. Tiesībsargs norāda, ka Saeimas lēmums vienreizējā pabalsta saņēmēju lokā neiekļaut izdienas pensijas saņēmējus ir likumdevēja izšķiršanās, kas nav pretrunā Satversmē iekļautajam vienlīdzības principam un diskriminācijas aizlieguma principam.

Skaidrojums

Satversmes tiesa ir atzinusi – izdienas pensijas saņēmēji neatrodas vienlīdzīgos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos ar vecuma pensijas saņēmējiem, līdz ar to attieksme pret minētajām personu grupām var būt atšķirīga.

Satversmes tiesa norāda – sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, cilvēks tiek atzīts par darbnespējīgu, un noteikta vecuma sasniegšana rada tiesības uz sociālo nodrošinājumu – vecuma pensiju. Turpretim izdienas pensijas galvenais mērķis ir nodrošināt iztikas līdzekļus cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar ātrāku profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas. Ņemot vērā paaugstināto izdienas pensijas apmēru, kas saistīts ar tās aprēķina formulu, izdienas pensija ir papildu sociālā garantija tiem, kuri valsts interesēs īpašos apstākļos pildījušas noteiktas funkcijas.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka vienreizējā pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu visiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi. Tādējādi var secināt, ka likumdevējs ir izšķīries sniegt atbalstu tieši senioriem un personām ar invaliditāti.

Kā zināms, par vienreizējā pabalsta 200 eiro apmērā piešķiršanu Saeima lēma 11. martā. Šī pabalsta izmaksu regulē Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums. Tas noteic, ka vienreizējs pabalsts 200 eiro apmērā tiek izmaksāts Latvijā dzīvojošai personai, kura laikposmā no 1. marta līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām ir vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja.

Tātad, vienreizējais pabalsts tiek izmaksāts tiem cilvēkiem, kuri saņem vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju, atlīdzību par darbspēju zaudējumu (saistībā ar arodslimību vai nelaimes gadījumu darbā), valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (ja nav tiesību uz valsts pensiju). Vienreizējais pabalsts tiek izmaksāts arī tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu (šogad – 64 gadi), bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta.