Tiesībsargs atbild: Vai darba devējs var pieprasīt veikt Covid-19 testus par darbinieka līdzekļiem pirms katras darba dienas?

Tiesībsargs ir saņēmis iedzīvotāja jautājumu, vai darba devējs ir tiesīgs pieprasīt darbiniekiem veikt Covid-19 testus par darbinieka līdzekļiem pirms katras darba dienas uzsākšanas. Tiesībsargs atbild –  to, cik bieži attiecīgajā darba vietā minētie testi ir jāveic, un, kas šos izdevumus sedz, ir atkarīgs no nozares, kurā darbinieks strādā.

Proti, atbilde uz jautājumu par to, vai darba devējs var izvirzīt darbiniekam prasību veikt Covid-19 testu pirms katras maiņas/darba dienas, ir atkarīga no tā, vai šādu prasību konkrētajā pakalpojumu sniegšanas jomā izvirza valsts, proti, Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”: 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Skaidrojums

Tiesībsargs sniedz plašāku skaidrojumu, ņemot vērā Valsts darba inspekcijas kā par darba drošību kompetentās valsts pārvaldes aktuālo viedokli šajā jautājumā un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā publicēto informāciju.

SPKC mājaslapā pieejams testēšanas algoritms ar norādi, kurās jomās strādājošām un kādām darbinieku grupām, cik bieži ir jāveic rutīnas testi, kuru izdevumus uz doto brīdi sedz valsts: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

Ja tomēr savu darbības jomu neatrodat minētajā SPKC sarakstā, tad ir jāņem vērā vispārējie principi, kas izriet no darba aizsardzības.

Atbilstoši Darba likumam un Darba aizsardzības likumam, darba devējam ir pienākums nodrošināt nodarbinātajiem veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Tādējādi darba devējam ir jāveic pasākumi, kas vērsti uz darbinieku veselības aizsardzību darbā, lai samazinātu vai novērstu iespēju inficēties ar Covid-19 izraisošo vīrusu, tajā skaitā nodrošinot darba aizsardzības un epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Līdz ar to darba devējs, pamatojoties uz Darba likumu, ir tiesīgs ar rīkojumu vai iekšējo normatīvo aktu noteikt darbinieku Covid-19 testēšanu darba vietā ar mērķi identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, tādējādi mazinot draudus darbinieku veselībai – iespējai inficēties ar Covid-19. Darba devējam ir pienākums informēt nodarbinātos par uzņēmumā pastāvošo darba kārtību.

Atbilstoši Valsts darba inspekcijas skaidrojumam, testu izmaksu segšanu darba vietā nosaka, vadoties no šādiem apsvērumiem:

Darba devējam ir pienākums segt testu izmaksas, ja testu veikšana izriet no darba aizsardzības normām, kā to nosaka Darba aizsardzības likums:

  • ja normatīvais akts nenosaka darbiniekam obligātu sadarbspējīga testēšanas sertifikāta iegūšanu, bet darba devējs pats ar savu iniciatīvu nosaka šādu prasību savā darba vietā, lai nodrošinātu darba aizsardzību īpaši drošā darba vidē,  darba devējam ir pienākums segt darbiniekam ar testa veikšanu radušos izdevumus;
  • ja, izvērtējot riskus darba vidē, darba devējs konstatē epidemioloģisko risku, viņam ir pienākums paredzēt pasākumus to novēršanai. Šo pasākumu novēršanas ietvaros var būt iknedēļas vai ikdienas rutīnas testi, kas ir kvalificējami kā darba aizsardzības pasākumi epidemioloģiskās drošības labad. Līdz ar to šādā situācijā, kad darba devējs pilda normatīvajos aktos viņam uzliktos pienākumus, izdevumi ir jāsedz viņam pašam, ne darbiniekam.

Ja ārējie normatīvie akti izvirza darbiniekam prasību pēc obligāta sadarbspējīga testēšanas sertifikāta, lai veiktu darba pienākumus, un valsts tos neapmaksā, darba devējam nav automātiska pienākuma segt ar testa veikšanu radušos izdevumus. Šajā situācijā ir jāņem vērā Darba likumā noteikto: “Darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu”.

Detalizētākai informācijai par darba drošības pasākumu norises tiesiskumu un pamatotību Jūsu darba vietā aicinām konsultēties Valsts darba inspekcijā pa tālruņiem: 67186522, 24777997.