Tiesības uz darbu un taisnīgu atlīdzību

Ikvienam cilvēkam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. 

Darbiniekiem ar vienu un to pašu amatu un līdzvērtīgiem darba uzdevumiem būtu jāsaņem vienāda alga, neatkarīgi no personīgām iezīmēm. Darba likums nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu atkarībā no darbinieka rases, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. 

Piemērs: Mans kolēģis dara to pašu darbu, ko es, tomēr saņem lielāku algu. Vai tas ir taisnīgi? 

Vairāk par tiesībām uz darbu.

Vairāk par tiesībām pildīt valsts dienestu.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus