Tiesībsargs atbild: Vai pilngadību sasniedzis jaunietis pēc ārpusģimenes aprūpes var saņemt valsts vienreizējo atbalstu?

Tiesībsargs uzsver, ka jaunietim, kuram ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, ir tiesības saņemt arī valsts vienreizējo atbalstu 500 eiro apmērā.

Tiesībsarga skatījumā vairums jaunieši nav informēti par savām tiesībām pēc pilngadības sasniegšanas un  ārpusģimenes aprūpes beigšanās saņemt ģimenes valsts pabalstu, ja viņi turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Tāpēc tiesībsargs aicina bāriņtiesas rakstiski informēt jauniešus par tiesībām saņemt ģimenes valsts pabalstu.

Pamatojums

Valsts vienreizējā atbalsta izmaksa par 15 gadu vecumu sasniegušiem bērniem ir piesaistīta ģimenes valsts pabalstam un tiek izmaksāta pabalsta saņēmējiem. Kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, ģimenes valsts pabalstu, kas piešķirts par aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu, vai ar bāriņtiesas īpašu lēmumu piešķirts personai, kura faktiski audzina bērnu, piešķir un izmaksā pašam bērnam. Minētais attiecas arī uz bērniem, kas atrodas aprūpes iestādē un sasniedz 18 gadu vecumu.

Jāatzīmē, ka jaunietis pats pēc pilngadības sasniegšanas ģimenes valsts pabalstu var saņemt tikai tad, ja mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr jaunietis apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Ja jaunietim ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, bet līdz šim pabalsta saņemšana nav nokārtota, ir jānosūta iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu.