Tiesībsargs atkārtoti vērš valdības uzmanību uz to, lai bāriņtiesu reformas procesā pilnvērtīga uzmanība tiktu pievērsta arī aizgādnības jautājumiem

Tiesībsargs atbilstoši savai kompetencei īpašu uzmanību pievērš  tieši mazaizsargāto personu tiesību ievērošanai un nodrošināšanai. Par šādām ir uzskatāmas arī personas, kurām ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība. Aizgādņu iecelšanu un uzraudzību nodrošina bāriņtiesas, kuru pienākums ir prioritāri nodrošināt aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

2021. gada 19.janvārī tiesībsargs nosūtīja vēstuli Tieslietu ministram, Labklājības ministrei un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājam, kurā atkārtoti aicināja nodrošinot pārmaiņu procesu vadību, sistēmiski risinot bāriņtiesu darba pilnveidi, attīstību un uzlabošanu, aktualizēt  arī aizgādnības un citus jautājumus, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu ievērošanu. “Šiem visiem jautājumiem ir nepieciešami tūlītēji risinājum” – uzsver tiesībsargs.

Jāpiebilst, ka tiesībsargs jau 2020.gada sākumā, norādot uz konkrētiem problēmaspektiem, bija aicinājis atbildīgās ministrijas, līdztekus  bērnu tiesību aizsardzības sistēmas sakārtošanai, līdzvērtīgu uzmanību veltīt arī aizgādnības jautājumiem, lai tādējādi veicinātu personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu nodrošināšanu un ievērošanu. Tomēr informācija par veiktajiem pasākumiem netika saņemta.

Tiesībsargs atkārtoti uzsvēris, ka  bāriņtiesām risinot to kompetencē esošos aizgādnības jautājumus un pildot citus likumos noteiktos pienākumus kriminālprocesā, kas skar personas ar garīga rakstura traucējumiem, arī ir nepieciešamība pēc metodiskiem materiāliem un pilnvērtīga uzraudzības mehānisma.

Tiesībsargs norādot, ka šobrīd viņa rīcībā nav izsmeļošas un konkrētas informācijas par reformas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem, aicinājis Tieslietu ministru un Labklājības ministri informēt tiesībsargu par pieņemtajiem lēmumiem vai plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar iepriekš norādīto jautājumu sakārtošanu un pilnveidošanu līdz š. g. 15.februārim.

 

Pielikumā pieejama Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministram, Labklājības ministrei un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājam