Tiesībsargs: Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus izglītības iestādēs jāuzņem prioritārā kārtā

Tiesībsargs, izskatot kāda iedzīvotāja iesniegumu, ir konstatējis trūkumus tiesību aktos attiecībā uz bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu uzņemšanu izglītības iestādē. Tiesībsargs aicina topošos Ministru kabineta noteikumus papildināt ar punktu, kas noteiktu, ka bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu izglītības iestādē uzņem prioritārā kārtā.

Skaidrojums

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju šobrīd izstrādā jaunus Ministru kabineta noteikumus, kas noteiks kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi. Tiesībsargs secina, ka šajos noteikumos būtu lietderīgi atkārtoti uzsvērt Izglītības likumā noteikto, lai izvairītos no turpmākiem bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību pārkāpumiem, kas viņiem liegtu iespēju izglītoties jebkurā valsts vai pašvaldību izglītības iestādē, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas deklarēšanas vai tās ilguma.

Tiesībsargs, iepazīstoties ar vairāku pašvaldību saistošajiem noteikumiem un citiem dokumentiem, kas regulē kārtību, kādā bērni tiek uzņemti 1. klasē, secina, ka tajos kā prioritārs noteikums bērna uzņemšanai tiek minēts bērna deklarētā dzīvesvieta, savukārt attiecībā uz bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nav noteiktas nekāda veida priekšrocības. Ja tādas priekšrocības dažu pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteiktas, tās ne vienmēr tiek noteiktas arī attiecībā uz pirmsskolas izglītību.

Tiesībsargs vērš ministriju uzmanību uz Satversmē noteikto valsts pienākumu īpaši palīdzēt bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Šis pienākums nedrīkst būt deklaratīvs, bet gan šai palīdzībai jābūt nodrošinātai tādā veidā, kas sniegtu konkrētu atbalstu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Faktiskais atbalsts bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības, var tikt noteikts pēc pašvaldības iniciatīvas, kura saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu atbild par tās administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu tiesību aizsardzību. Taču, konkrēti atbalsta pasākumi var būt noteikti arī valsts tiesību aktos, kas ir saistoši pašvaldībām un to dibinātajām iestādēm.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka attiecībā uz bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Izglītības likumā ir noteikta speciāla tiesību norma. Tā nosaka, ka bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesības izglītoties jebkurā valsts vai pašvaldību izglītības iestādē. Tas nozīmē, ka uz bērnu, kas ir palicis bez vecāku gādības, nevar tikt attiecināta ne piekritība konkrētajai administratīvajai teritorijai, ne arī pašvaldības noteiktās priekšrocības pēc dzīvesvietas deklarēšanas ilguma.

Konkrētā tiesību norma garantē, ka šiem bērniem tiek nodrošināta izglītošana jebkurā valsts vai pašvaldību izglītības iestādē. Tātad tajā izglītības iestādē, kuru atbilstoši bērna vajadzībām ir izvēlējies bērna aizbildnis (likumiskais pārstāvis). Likumā ietvertā speciālā norma piešķir bērniem, kuri ir zaudējuši savus vecākus, īpašas tiesības tikt uzņemtiem jebkurā izglītības iestādē, jo likumdevējs ir ņēmis vērā problēmas, kas rodas, ja  bērniem, kuri ir negaidīti zaudējuši vecākus, tiek mainīta faktiskā dzīvesvieta, kura var arī nesakrist ar bērna deklarēto dzīvesvietu. Citāda šīs tiesību normas interpretācija, kas neparedzētu bez vecāku gādības palikušo bērnu prioritārās tiesības tikt uzņemtam jebkurā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, būtu pretrunā ar tās jēgu un mērķi.