Tiesībsargs konstatē būtiskus pārkāpumus bērnu atskaitīšanas kārtībā no pirmsskolas izglītības iestādēm

Tiesībsargs, pamatojoties uz vairāku iedzīvotāju iesniegumiem, ierosināja pārbaudes lietu par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm. Tā rezultātā ir konstatēti vairāki būtiski pārkāpumi, kurus tiesībsargs aicina atbildīgās iestādes steidzami novērst.

Tiesībsargs konstatē, ka Ministru kabinets nav izpildījis tam ar likumu deleģēto uzdevumu noteikt bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības programmām kārtību (izņemot no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas); lielā daļā pašvaldību ir spēkā esoši prettiesiski pamati bērnu atskaitīšanai no pirmsskolas izglītības programmas; nav efektīva uzraudzības mehānisma pašvaldības rīcības brīvībai noteikt pamatus bērnu atskaitīšanai no pirmsskolas izglītības programmām, kā arī netiek pienācīgi novērtēta pirmsskolas izglītības iestāžu loma agrīnā bērnu tiesību aizsardzībā.

Tiesībsargs aicina Ministru kabinetu steidzami izpildīt Vispārējās izglītības likuma noteikto deleģējumu noteikt kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības programmām (izņemot no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas). Tāpat tiesībsargs aicina ņemt vērā valsts un pašvaldību atbildību nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību, tai skaitā agrīnu psihosociālo problēmu atpazīšanu pirmsskolas vecuma bērnu ģimenēs.

Kamēr Ministru kabinets nav noteicis kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības programmām, pašvaldībām sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir jāpārskata spēkā esošais regulējums, lai nepieļautu pirmsskolas vecuma bērnu prettiesisku atskaitīšanu no izglītības iestādēm. Pašvaldībām ir jānosaka izglītības iestādes vadītājam par pienākumu pārliecināties par to bērnu drošību un labklājību, kuri bez pamatojuma ilgstoši neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Skaidrojums

Tiesībsargs, izskatot iedzīvotāju iesniegumus, ir secinājis, ka bērnu tiesības uz izglītību tiek pārkāptas, jo gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs, gan arī pašvaldība kā pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs var noteikt tādus bērnu atskaitīšanas nosacījumus, kas neatbilst bērnu interesēm un tiesībām. Tādēļ tiesībsargs šajā pārbaudes lietā ir vērtējis sistēmiskus trūkumus, kas attiecas uz kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādes.

Vispārējās izglītības likums skaidri norāda uz to, ka pašvaldībām un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātājiem ir tiesības noteikt izglītojamo uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmā, taču tām nav ar likumu noteiktu tiesību noteikt izglītojamo atskaitīšanas kārtību. Šāds pienākums saskaņā ar likumu ir deleģēts Ministru kabinetam. Tiesībsargs arī nepiekrīt Izglītības un zinātnes ministrijas paustajam viedoklim, ka no noteiktā deleģējuma dibinātājam noteikt uzņemšanas kārtību izrietētu arī deleģējums noteikt atskaitīšanas kārtību.

Savukārt, izvērtējot pašvaldību normatīvos aktus, tiesībsargs secina, ka Ministru kabinetam ar likumu noteiktā pilnvarojuma nepildīšana ir radījusi situāciju, ka bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības iestādēm kārtības noteikšana ir atstāta pilnīgā pašvaldību un privāto izglītības iestāžu dibinātāju ziņā, un šīs kārtības pamatu tiesiskums netiek pienācīgi uzraudzīts. 

Tiesībsargs arī vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar lūgumu sniegt informāciju par to, kāda veida norādījumus par bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības iestādes kārtības tiesiskumu ministrija ir devusi pašvaldībām. VARAM ir norādījusi, ka pašvaldību saistošajos noteikumos tiek ietverti šādi izglītojamā atskaitīšanas iemesli: ja saņemts bērna likumiskā pārstāvja iesniegums; ja bērns uzņemts pirmsskolas izglītības programmas apguvei citā izglītības iestādē; ja bērns uzsāk pamatizglītības ieguvi; ja iestādes vadītājam nav informācijas par iestādes ilglaicīgas neapmeklēšanas iemesliem; ja bērns, pamatojoties uz ārsta vai psihologa ieteikumu, neapmeklēs izglītības iestādi; ja bērna likumiskie pārstāvji noteiktu laika periodu neveic maksājumus par bērna ēdināšanu un nepilda noslēgto vienošanos par parāda atmaksu. Ministrija norāda, ka no iepriekš uzskaitītajiem atskaitīšanas iemesliem katra pašvaldība pati izvērtē to lietderību un lemj par viena vai otra nosacījuma ietveršanu saistošo noteikumu redakcijā.

Tiesībsargs ir konstatējis divus iemeslus, kādēļ VARAM nespēj pienācīgi uzraudzīt, vai pašvaldību noteiktajā atskaitīšanas kārtībā nav ietverti prettiesiski pamati. Ņemot vērā, ka šobrīd nepastāv nekādi norādījumi pašvaldībām par to, kā būtu jānosaka atskaitīšanas kārtība, VARAM, cienot pašvaldību tiesības autonomo funkciju nodrošināšanā, nesniedz pašvaldībām konkrētus norādījumus par to, kāda veida atskaitīšanas kārtības pamati būtu tiesiski. Otrs iemesls, kādēļ VARAM uzraudzība pār pašvaldību noteikto atskaitīšanas kārtību nav efektīva, ir tādēļ, ka likumā nav noteikts pilnvarojums pašvaldībām šādu kārtību noteikt.

Gandrīz visās pašvaldībās, kuras ir noteikušas atskaitīšanas pamatus, bija atrodams tāds atskaitīšanas pamats, kā atskaitīšana, ja bērns ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi. Lielākā daļa pašvaldību nav noteikusi pienākumu noskaidrot, kādēļ bērns neapmeklē izglītības iestādi. Noteikts vienīgi vecāku informēšanas pienākums – vecāks par bērna atskaitīšanu jāinformē ierakstītā vēstulē. Šāds atskaitīšanas pamats lielākoties tika attiecināts uz bērniem, kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu, taču aptuveni trešajā daļā no pašvaldībām šāds atskaitīšanas pamats tika attiecināts uz visiem pirmsskolas vecuma bērniem.

Tiesībsargs vēlas atkārtoti izcelt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus, kas regulē atskaitīšanas kārtību un noteic, ka gadījumā, ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē iestādi un bērna vecāki nesazinās un nesniedz iestādei informāciju, kāpēc bērns neapmeklē iestādi, iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu, lai atbildīgās institūcijas noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus. Šāda kārtība nodrošina, ka pašvaldība pienācīgā kārtā uzrauga tās teritorijā dzīvojošo bērnu tiesību aizsardzību.