Tiesībsargs: Nepamatota atskaitīšana no bērnudārza pārkāpj tiesības uz izglītību

Pamatojoties uz privātpersonu iesniegumiem, tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādes. Tiesībsargs secina, ka bērnu tiesības uz izglītību tiek pārkāptas, jo gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs, gan arī pašvaldība kā pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs var noteikt tādus bērnu atskaitīšanas nosacījumus, kas neatbilst bērnu interesēm un tiesībām.

Tiesībsarga ieskatā valstī ir jābūt izstrādātai vienotai, uz bērnu interesēm balstītai audzēkņu atskaitīšanas kārtībai, kas nepieļautu pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāju rīcības brīvību atskaitīt bērnus no pirmsskolas izglītības iestādēm un tādējādi ierobežot bērnu tiesības uz izglītību.

Tiesībsargs ir konstatējis, ka Ministru kabinets nav izpildījis tam ar likumu deleģēto uzdevumu noteikt bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības programmām kārtību, tā rezultāta lielā daļā pašvaldību ir spēkā bērnu tiesībām un interesēm neatbilstoši pamati bērnu atskaitīšanai no pirmsskolas izglītības programmas – piemēram, bērna atskaitīšana vecāku rīcības dēļ, bērna veselības stāvokļa vai uzvedības dēļ, vecāku nenokārtoto finansiālo saistību dēļ u.tml.

Tiesībsargs secina, ka pašvaldības nevērīgi izturas pret pirmsskolas izglītības iestāžu lomu agrīnā bērnu tiesību aizsardzībā. Īpašas bažas rada veids, kā pašvaldības attiecas pret pirmsskolas izglītības iestādē uzņemtajiem bērniem, kuru ģimenēm varētu būt finansiālas, sociālas vai cita veida problēmas. Pašvaldība, nosakot prettiesiskus bērnu atskaitīšanas pamatus, tādā veidā cenšas atbrīvoties no “neērtajiem” bērniem izglītības iestādē. Turklāt, kā pārbaudes lietā ir noskaidrojis tiesībsargs, gadījumos, ja bērns bez pamatojuma ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi, viņu atskaita no izglītības iestādes bez pienākuma uzzināt par iemesliem, kādēļ bērns ir pārstājis apmeklēt izglītības iestādi. Šāda rīcība ir novērojama arī attiecībā uz bērniem, kuri ir sasnieguši obligāto izglītības vecumu (no 5 gadiem).   

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka izglītības iestādes ir viens no bērnu tiesību aizsardzības subjektiem. Savukārt pašvaldība atbild par tās administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu tiesību aizsardzību. Šī atbildība nedrīkst būt deklaratīva un formāla – bērnu tiesību aizsardzības mehānisms pašvaldībā ir jānodrošina ar konkrētiem pasākumiem, sevišķu vērību pievēršot savlaicīgai bērnu tiesību pārkāpumu atpazīšanai un agrīnai intervencei attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērniem.

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2021-5-20A “Par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm” pieejams šeit.