Tiesiskais nihilisms Salaspils novada domē

Likumu nezināšanas un ciniskas attieksmes rezultātā Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars ar savu rīcību kavējis tiesiskuma nodrošināšanu domes pakļautībā esošās iestādes darbībā.

Tiesībsarga birojā tika ierosināta pārbaudes lieta par Salaspils novada bāriņtiesas rīcību, un konstatēts, ka, pārkāpjot labas pārvaldības principu, cita starpā nav noteiktas Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. Par šo trūkumu tiesībsargs informēja Salaspils novada domi un aicināja nekavējoties noteikt Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas un publicēt šo informāciju domes mājaslapā.

Salaspils novada dome savā atbildes vēstulē tiesībsargam norādīja, ka likumā nav noteikti termiņi, kādos jāizstrādā un jāsaskaņo bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas, līdz ar to nekādi pārkāpumi šajā jomā ne no bāriņtiesas, ne pašvaldības puses neesot pieļauti.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai bāriņtiesa, saskaņojot tās ar pašvaldības domi. Šīs normas jāievēro ikvienam bāriņtiesas darbiniekam.

Secināms, ka Salaspils novada domei nav izpratnes par normatīvo aktu piemērošanu un tiesību normu spēkā stāšanās laiku. Tas kavē likuma ievērošanu un tiesiskuma nodrošināšanu gan domē, gan bāriņtiesas darbībā. Tādējādi Salaspils novada iedzīvotājiem tiek liegta iespēja vērsties Salaspils novada domē un lūgt izvērtēt Salaspils novada bāriņtiesas darbinieku pieļautos iespējamos ētikas pārkāpumus. Tas norāda uz labas pārvaldības principa neievērošanu domes darbā. 

Secināms, ka Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars ar šādu rīcību pauž izteiktu tiesisko nihilismu, un tā jau ir tiesiskās apziņas deformācijas izpausme, kas rodas likumu nezināšanas rezultātā.

Tiesībsargs aicinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izvērtēt Salaspils novada domes priekšsēdētāja rīcību, nepildot likumos noteiktos pienākumus.

Papildu informācija pielikumā pievienotajā vēstulē.