Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Angelova pret Bulgāriju (Anguelova v. Bulgaria)