CRC/C/GC/12

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 12 (2009) “Bērna tiesības tikt uzklausītam”