17.04.2013.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 15 (2013) par bērna tiesībām uz visaugstvērtīgāko pieejamo veselības standartu

Bērnu tiesību konvencijas 24. pants