02.03.2007.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 8 (2006) “Bērnu tiesības uz aizsardzību pret miesas sodiem un citiem nežēlīgiem vai pazemojošiem soda veidiem”

Bērnu tiesību konvencijas inter alia 19. pants, 28. panta 2. punkts un 37. pants.