10.11.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-48-27H par administratīvo sodu piemērošanu un ar to saistītiem apstākļiem

Apraksts

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2022-48-27H par labas pārvaldības principa ievērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā saistībā ar iesniedzēja administratīvo sodīšanu par caurlaides neesamību, lai iebrauktu īpaša režīma zonā Jūrmalā.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Tiesībsargs savā atzinumā atsevišķi izdalīja un sniedza vērtējumu par katru no aizskartajām tiesībām, ko iesniedzējs minēja savos iesniegumos par:
1) administratīvo sodīšanu;
2) iestāžu rīcību iesniegumu izskatīšanā;
3) zvērināta tiesu izpildītāja rīcību un veiktajiem ieturējumiem;
4) vēršanos tiesā civiltiesiskā kārtā;
5) tiesību aizsardzības iestāžu rīcību un kriminālprocesa neuzsākšanu;
6) administratīvo pārkāpumu lietu materiālu izsniegšanu iesniedzējam.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Tiesībsargs savā atzinumā nekonstatēja labas pārvaldības principa pārkāpumu attiecībā uz 1.-5. jautājumu.
Savukārt daļā, kas attiecās uz administratīvo pārkāpumu lietu materiālu izsniegšanu iesniedzējam, tiesībsargs secināja, ka Jūrmalas pašvaldības policija pēc iesniedzēja vairākiem iesniegumiem un lūgumiem izsniegt administratīvo pārkāpumu lietu materiālus, nosūtīja iesniedzējam administratīvo pārkāpumu protokolus, ziņojumus par administratīvo lietvedību uzsākšanu, fotofiksāciju izdrukas un VAS “Latvijas pasts” izdrukas un čekus par pasta sūtījumiem. Tomēr iesniedzējs joprojām norādīja un uzskatīja, ka viņam nav izsniegtas visas administratīvo pārkāpumu lietu materiālu kopijas.
Minētā sakarā Jūrmalas pašvaldības policija lūdza iesniedzējam norādīt konkrēti, kādās administratīvo pārkāpumu lietās, kādi konkrēti materiāli iztrūkst. Līdz ar to iesniedzēja un Jūrmalas pašvaldības policijas starpā ir domstarpības par to, vai visi administratīvo pārkāpumu lietu materiāli iesniedzējam tika nosūtīti.

Būtiskākie secinājumi

  1. Tiesībsarga ieskatā Jūrmalas pašvaldības policijas norāde, lai iesniedzējs konkrēti norādītu, kādās administratīvo pārkāpumu lietās, kādi konkrēti materiāli iztrūkst, nav korekta.
  2. Proti, iesniedzējs jau vairākkārtīgi – 2022. gada 3. martā, 17. martā un pēc tam 2022. gada 30. jūnijā – lūdza Jūrmalas pašvaldības policijai izsniegt visus administratīvo pārkāpumu lietu materiālus, kas saistīti ar iesniedzēja sodīšanu 2019. un 2020. par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā.
  3. Tomēr Jūrmalas pašvaldības policija administratīvo pārkāpumu lietu materiālus nosūtīja iesniedzējam selektīvi, katrā reizē lūgumu izpildot ar daļēju pieprasītās informācijas izsniegšanu.
  4. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektā un sestā daļa paredz, ka valsts pārvalde, tostarp pašvaldība kā atvasināta publiska persona, savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.
  5. Tiesībsarga ieskatā šāda Jūrmalas pašvaldības policijas rīcība neatbilst labas pārvaldības principam.

Tiesībsarga rekomendācijas

  1. Tiesībsargs vērsās Jūrmalas pašvaldības policijā ar lūgumu paskaidrot izveidojošus situāciju, kā arī aicināja Jūrmalas pašvaldības policiju atrisināt šo problēmsituāciju ar iesniedzēju, nodrošinot iesniedzējam visu pieprasīto administratīvo pārkāpumu lietu materiālu izsniegšanu.
  2. Par veiktajām darbībām minētā jautājuma sakarā, tiesībsargs lūdza Jūrmalas pašvaldības policiju informēt tiesībsargu līdz 2022. gada 1. decembrim.