23.11.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-19-27M, 22F par informācijas nesniegšanu par cirtēm valsts mežos

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-19-27M, 22F par informācijas nesniegšanu par cirtēm valsts mežos nesniegšanu

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu Nr. 2022-19-27M,22F, kas ierosināta, pamatojoties uz biedrības “Vides aizsardzības klubs” Zemgales nodaļas vadītāja Valda Lukjanova (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu[1] par iespējamu labas pārvaldības principa pārkāpumu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) rīcībā, nesniedzot ar vidi saistītu informāciju.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Pārbaudes lietas faktisko apstākļu pamatā tika konstatēts:

  • pirmkārt, strīds par to, ka LVM Zemgales reģions nesniedz informāciju par meža cirsmu nogabaliem un platībām, arī ja tajās konstatējami ES nozīmes īpaši aizsargājami biotopi, proti, netiek sniegta ar vides aizsardzību saistītu informāciju, klasificējot to kā ierobežotas pieejamības informāciju,
  • otrkārt, strīds par to, ka cirtēm tiek pakļautas meža teritorijas, kurās ir konstatēti ES nozīmes īpaši aizsargājami biotopi, taču tie atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, un,
  • treškārt, ka, iespējams, nenotiek informācijas apmaiņa starp LVM un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi:

  1. LVM, atsakot Iesniedzējai sniegt ar vidi saistītu informāciju, nepamatoti to klasificē kā ierobežotas pieejamības informāciju ar norādi uz komercnoslēpuma statusu. Vides informācija ir atzīstama par vispārpieejamu.
  2. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ES nozīmes biotopiem aizsardzības pazīme veidojas, ja tiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai izveidota īpaši aizsargājama dabas teritorija vai mikroliegums. Tomēr mežu apsaimniekošana jāveic tādā veidā, lai tiktu saglabāta sugu/biotopu bioloģiskā daudzveidība.
  3. Publiski pieejamai vides informācijai par tāda meža mežaudzes, kuros ir ES nozīmes īpaši aizsargājami biotopi, apsaimniekošanas mērķiem un veidiem, ir jābūt publiski pieejamai.

Tiesībsarga rekomendācijas:

Tiesībsargs aicināja LVM uzlabot sabiedrībai vides informācijas par ES nozīmes īpaši aizsargājamām dabas vērtībām pieejamības kvalitāti.


[1] Biedrības “Vides aizsardzības klubs” Zemgales nodaļas vadītāja Valda Lukjanova 2021.gada 1.decembra iesniegums Nr. 2.1.5.1-38 “Iesniegums par AS “Latvijas valsts meži” Zemgales reģiona (LVM ZR) meža apsaimniekošanas vadītāja Jāņa Zitāna labas pārvaldības principa un sabiedrības tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē pārkāpumu”, kas saņemts Tiesībsarga birojā 2021.gada 2.decembrī un reģistrēts ar Nr.1792.

2022.gada 18.oktobrī tiesībsargs no Iesniedzēja ar tā 2022.gada 18.oktobra iesniegumu ar  Nr. 2.1.5.1-44 “Par jaunu dokumentu pievienošanu pārbaudes lietai Nr.2022-19-27M-22F” ar pielikumiem ir saņēmis pārbaudes lietā papildus informāciju.