10.03.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-12-4F par efektīvu tiesību aizsardzības nodrošinājumu fiziskās personas maksātnespējas procesā

Apraksts

Iepazīstoties ar iesniedzēja atkārtotu iesniegumu, tiesībsargs secināja, ka iepriekš norādīto iekšējo tiesību aizsardzības mehānismu iesniedzējs ir izmantojis un tas nav bijis pozitīvs.

Ievērojot minēto, tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu Nr.2022-12-4F par tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzības nodrošinājumu fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Vienlaikus tiesībsargs informēja, ka iesnieguma daļā, kas attiecas uz sūdzībām par aizskartajām īpašuma tiesībām un tiesībām uz pieeju tiesai, tiesībsargs savu izvērtējumu nav tiesīgs veikt, jo to pamatā esošie apstākļi attiecas uz lietas izskatīšanu pēc būtības. Proti, tas, vai iesniedzēja īpašuma tiesības ir pienācīgi aizsargātas un tiesības uz pieeju tiesai nodrošinātas, ir tieši atkarīgs no kompetento iestāžu sniegtā izvērtējuma sūdzību izskatīšanas ietvaros, ko tiesībsargs nav tiesīgs pārvērtēt. Taču tiesībsargs var sniegt savu vērtējumu tam, vai process, kādā tika lemts par tiesību uz īpašumu aizskārumu un pieeju tiesai, ir bijis pieejams un efektīvs.

Visupirms tika vērsta iesniedzēja uzmanība, ka tiesībsarga kompetencē neietilpst tiesas nolēmumu tiesiskuma pārvērtēšana pēc būtības un par lietas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem tiesībsargs nav tiesīgs izdarīt savu vērtējumu, jo tas būtu rupjš tiesu varas neatkarības principa pārkāpums.

Konvencijas 13.pants noteic, ka “ikvienam, kura tiesības un brīvības, kas noteiktas šajā Konvencijā, ir pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu aizsardzību no valsts institūciju puses, neskatoties uz to, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas, pildot publiskos dienesta pienākumus”. Līdz ar to, kā pamatnosacījums, lai varētu vērtēt, vai personai ir tikusi nodrošināta efektīva tiesību aizsardzība no valsts puses, ir kāds cits pamattiesību pārkāpums. Vienlaikus Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka cita Konvencijas noteikuma pārkāpuma konstatēšana ne vienmēr ir priekšnoteikums 13.panta piemērošanai , tādējādi atsevišķos gadījumos vērtējot Konvencijas 13.panta iespējamo pārkāpumu bez citu pamattiesību pārkāpuma konstatēšanas.

Ievērojot minēto un atbilstoši iesniedzēja iesnieguma saturam, tiesībsargs konkrētās lietas apstākļos pārbaudīja sūdzības par maksātnespējas procesa administratora rīcību tiesību aizsardzības mehānisma efektivitāti jautājumos, kas attiecas uz tiesībām uz pieeju tiesai, tiesībām tikt uzklausītam, tiesībām uz motivētu nolēmumu, kā arī tiesībām uz pārsūdzību.

Tiesībsargs konstatēja, ka iesniedzējam tika nodrošināta pieeja tiesai un iesniedzējs varējāt izmantot tiesības uz pārsūdzību. Tāpat tiesībsargs konstatēja, ka tiesības tikt uzklausītam šajā sūdzības procesā nav tikušas ierobežotas.

Savukārt, kas attiecas uz tiesībām uz motivētu nolēmumu, tiesībsargs, iepazīstoties ar Maksātnespējas kontroles dienesta un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietā pieņemtajiem nolēmumiem, konstatēja, ka tie ir motivēti un katrā no tiem ir sniegta pienācīga argumentācija.

Ievērojot atzinumā konstatētos apstākļus, tiesībsargs nekonstatēja tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzības nodrošinājuma fiziskās personas maksātnespējas procesā pārkāpumu.

Visbeidzot pēc iesniedzēja lūguma tiesībsargs sniedza informāciju par kārtību sūdzības iesniegšanā ECT.