26.03.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-01-27L par Valsts darba inspekcijas atbildēm (ētikas normu pārkāpumu izskatīšana)

Apraksts

Pamatojoties uz personas iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2022-01-27L par iespējamu labas pārvaldības principa pārkāpumu Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) rīcībā. Tiesībsargam tika lūgts vērtēt divas VDI atbildes iesniedzējai.

Iesnieguma pamatā ir ilgstošs strīds starp iesniedzēju un VDI par iespējamiem VDI darbinieku ētikas normu pārkāpumiem, veicot VDI pārbaudes. Iesniedzēja ir vairākkārt sniegusi sūdzības par VDI darbinieku neētisku rīcību, vienu no tām adresējot arī VDI Ētikas komisijai. Atbildi uz iesniedzējas iesniegumu VDI Ētikas komisijai parakstīja VDI direktora vietniece. Taču, šajā atbildē netika skaidri norādīts, kāda procesa ietvaros tika skatīts viņas iesniegums – vispārējā kārtībā vai ētikas komisijas sēdē.

Pārbaudes lietā secināts

Personai ne vienmēr ir zināms, kura procesa ietvaros skatāma tās sūdzība iestādē, līdz ar to tas ir iestādes pienākums indivīdiem to izskaidrot. Proti, VDI jāsniedz atbildes tā, lai iesniedzējiem nerastos šaubas par to, kurš (kādu pilnvaru ietvaros) un kāda procesa ietvaros ir sniedzis atbildi. Līdz ar to, ja persona vēršas VDI Ētikas komisijā, atbildei ir vai nu jābūt no VDI Ētikas komisijas, vai arī atbildē ir skaidri jānorāda, kāpēc VDI Ētikas komisija attiecīgos jautājumus neskatīs.

Atbilstoši labas pārvaldības principam, publiskai varai jādarbojas pēc iespējas atvērtākā veidā. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādēm ir pienākums lietot skaidru valodu, kas ir saprotama sabiedrībai. Tāpat arī ir ar jebkuru iestādes atbildi, ko saņem persona – tai būtu jābūt uzrakstītai vienkārši un saprotami. Iestādes pienākums lietot skaidru, atbilstošu un saprotamu valodu ir nozīmīgs aspekts valsts varas uzticamības veidošanā.

Tiesībsarga rekomendācija:

  • atvainoties iesniedzējai par to, ka viņai netika skaidri norādīts, kāpēc VDI Ētikas komisija neskatīja tās iesniegumu; un
  • gadījumos, kad personas vēršas ar iesniegumu VDI Ētikas komisijā, bet personas iesniegums nav tās kompetencē, personām sniegtajās atbildēs turpmāk precīzi norādīt, kāpēc viņu sūdzības nav skatījusi VDI Ētikas komisija.

Pielikumi