30.04.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-07-17AD par pakalpojuma piešķiršanu personai ar apdrošināšanas stāžu ārvalstīs

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-07-17AD par pakalpojuma piešķiršanu personai ar apdrošināšanas stāžu ārvalstīs

Kurš pieteica un par ko?

Pārbaudes lieta ierosināta, pamatojoties uz personas  iesniegumu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcību, ilgstoši nelemjot par invaliditātes pensijas piešķiršanu.

Problēmas īss raksturojums

Personas iesniegums tika nodots izskatīšanai aģentūras Starptautisko pakalpojumu nodaļai, jo personai ir bijuši apdrošināšanas periodi ārvalstī. Šādos gadījumos ir jāveic pieprasījums ārvalsts kompetentai iestādei. Informācijas pieprasījums ārvalsts kompetentai iestādei tika nosūtīts pēc desmit mēnešiem kopš iesnieguma saņemšanas sakarā ar personas iesniegto sūdzību. Laika posmā no iesnieguma saņemšanas līdz sūdzības saņemšanai nekādas darbības lietā nebija veiktas. Pēc sūdzības saņemšanas aģentūra pieņēma lēmumu par provizoriskās invaliditātes pensijas izmaksu. Radušos situāciju aģentūra skaidroja ar darbinieku mainību un cilvēkresursu trūkumu.

Iesnieguma izskatīšanas laikā, persona sasniedza pensijas vecumu, iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai tika iesniegts, provizoriskā pensijas izmaksa piešķirta. Aģentūra paskaidroja, ka ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par savā valstī uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem, izskatot pensiju  pieprasījumus. Pirms vecuma pensijas pieprasīšanas persona pati nekādas darbības nevar veikt, lai paātrinātu lēmuma pieņemšanas procesu.

Tiesībsargs konstatēja:

  • labas pārvaldības principa pārkāpumu, kas izpaudās kā iesnieguma izskatīšanas procedūras neievērošana
  • novēlotu ienākumu kompensēšanu darbspēju zudumu gadījumā, kas personai rada tiesību uz sociālo nodrošinājumu aizskārumu;
  • VSAA direktora rūpības trūkumu amata pienākumu izpildē, kas izpaudās kā nespēja organizēt iestādes funkciju pildīšanu, nodrošinot darbības nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.

Tiesībsarga rekomendācijas:

  • nodrošināt iesniegumu izskatīšanas procesu saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto. Turklāt nodrošināt, lai pieprasījums ārvalsts kompetentai iestādei tiktu nosūtīts desmit darba dienu laikā no brīža, kad personas iesniegums saņemts Starptautiskās pakalpojumu nodaļas lietvedībā.
  • nodrošināt, lai viena mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas brīža vai ne vēlāk kā četru mēnešu laikā, ja tam ir objektīvs iemesls, tiktu lemts par pakalpojuma provizoriskas izmaksas vai avansa nodrošināšanu. Ja minētā lēmuma pieņemšanai ir objektīvi šķēršļi, tad vienlaicīgi ar lēmuma pieņemšanu par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu līdz trim gadiem, būtu ietverams pamatojums un argumentācija par apstākļiem, kas ir šķērslis Regulas (EK) Nr.987/2009 50.panta piemērošanai.
  • nodrošināt personai iespēju iesniegt iesniegumu vecuma pensijas pieprasīšanai vismaz sešus mēnešus pirms tiesību uz vecuma pensiju rašanās brīža, informējot par to sabiedrību.
  • paredzēt iesnieguma izskatīšanas procedūru pārrobežu lietās, nodrošinot stingru kontroli par tās ievērošanu.