26.04.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-29-27F par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa kavēšanu

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-29-27F par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa kavēšanu

Kurš pieteica un par ko?

Privātpersona (turpmāk arī – iesniedzējs) vērsās pie tiesībsarga, lūdzot vērtēt, vai Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir pārkāpis labas pārvaldības principu, ilgstoši kavējot apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņu.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Labas pārvaldības principa ievērošana.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

VID 2023. gada septembrī pieņēma lēmumu par cita, VID skatījumā no iesniedzēja puses pārņemta, uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Iesniedzējs minēto lēmumu ir apstrīdējis, bet VID ievērojami kavē apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņu.

Būtiskākie secinājumi

Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz, ka apstrīdēšanas iesniegumu VID ir jāizskata viena mēneša laikā. VID ģenerāldirektoram ir tiesības izskatīšanas termiņu pagarināt ne ilgāk par četriem mēnešiem. Konkrētajā gadījumā, lai arī VID apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņu pagarināja līdz četriem mēnešiem, tomēr šis termiņš tika kavēts bez objektīva iemesla.

Tiesībsargs atzina, ka šāda prakse – neievērot likumdevēja noteikto maksimālo iesnieguma izskatīšanas termiņu, neatbilst labas pārvaldības principam. Kā vienīgais racionālais kavējuma iemesls iesniedzēja gadījumā konstatējams – lietas apjoms un sarežģītība. Taču lietas apjoms un sarežģītība nevar būt attaisnojums termiņa kavējumam, it īpaši, ja pats VID ir rosinājis un virzījis attiecīgo procesu. Ja valsts, konkrētas iestādes personā, pieprasa un sagaida no privātpersonas tiesisku rīcību, tad iestādei ir arī atbilstoši, t.i., tiesiski, jārīkojas. Pretējā gadījumā iestāde ar savu rīcību diskreditē valsts pārvaldi. Pat, ja iesnieguma izskatīšanas kavējums neietekmē VID lēmumu pēc būtības, pats kavējums (turklāt nekonkrētu laika posmu) no labas pārvaldības principa viedokļa rada patvaļas risku un mazina uzticību valsts pārvaldei. Tāpat ar šādu rīcību VID neievēro VID definētas vērtības –  cieņpilnas sadarbības veidošana ar nodokļu maksātājiem un sabiedrību; atbildīga attieksme; kopējās valsts pārvaldes darbības rezultātu veicināšana.

Tiesībsarga rekomendācijas

Tiesībsargs:

  • atkārtoti aicināja VID atturēties no šādas prakses, tiecoties ievērot pašas iestādes izvirzītās vērtības un
  • ieteica veikt iekšējo procesu pilnveidošanas pasākumus, lai šādas situācijas neatkārtotos.